ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sıçanlarda yaban mersininin iskemi-reperfüzyona bağlı miyokard hasarı üzerine etkileri
Sedat Ozan Karakişi1, Doğuş Hemşinli1, Şaban Ergene1, Tolga Mercantepe2, Levent Tümkaya2, Adnan Yılmaz3
1Department of Cardiovascular Surgery, Recep Tayyip Erdoğan University Medical Faculty, Rize, Turkey
2Department of Histology and Embryology, Recep Tayyip Erdoğan University Medical Faculty, Rize, Turkey
3Department of Medical Biochemistry, Recep Tayyip Erdoğan University Medical Faculty, Rize, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18389
Amaç: Bu çalışmada rüptüre abdominal aort anevrizmasının cerrahi onarımına bağlı iskemi reperfüzyon hasarının moleküler düzeyde kalp dokusu üzerindeki etkileri incelenerek, yaban mersininin muhtemel koruyucu etkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Mayıs 2018 - Şubat 2019 tarihleri arasında toplam 32 adet erkek Sprague-Dawley sıçan rastgele olarak kontrol, sham (iskemi-reperfüzyon+gliserol), iskemireperfüzyon ve iskemi-reperfüzyon+yaban mersini gruplarına ayrıldı. İskemi-reperfüzyon gruplarındaki sıçanlara bir saat süreyle hipovolemik şok uygulandı. Abdominal aort midline laparatomi ile eksplore edildi ve infrarenal seviyeden atravmatik mikrovasküler klempler uygulandı. Bir saatlik iskemi sonrasında, klempler kaldırıldı ve iki saat süreyle reperfüzyon uygulandı. Sham grubuna cerrahiden beş gün önce, günde bir kez intraperitoneal gliserol uygulandı. Yaban mersini grubuna, iskemi-repefüzyondan beş gün önce intraperitoneal yoldan yaban mersini tedavisi uygulandı.

Bulgular: İskemi-reperfüzyon grubunda glutatyon düzeylerinde düşüş ve malondialdehit düzeylerinde artış gözlendi (sırasıyla, p<0.01 ve p<0.01). Kalp miyofibrillerinde kaspaz-3 pozitifliğinde de bir artış gözlendi (p<0.01). Yaban mersini tedavisi, yalnızca iskemi-reperfüzyon grubuna kıyasla, hem malondialdehit düzeylerini hem de kaspaz-3 pozitif kalp miyofibrillerinin sayısal yoğunluğunu azalttı ve kalp dokusundaki glutatyon düzeylerini artırdı (sırasıyla, p<0.01, p=0.011 ve p=0.011).

Sonuç: Rüptüre abdominal aort anevrizmalarının cerrahi onarımında iskemi-reperfüzyona bağlı kalp dokusu hasarının önlenmesinde yaban mersini yararlı olabilir.

Keywords : Kalp, infrarenal tıkanıklık, iskemi, oksidatif stres, reperfüzyon, yaban mersini
Viewed : 1689
Downloaded : 455