ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kronik venöz yetmezliği olan hastalarda fiziksel aktivite düzeyine göre ağrı, yorgunluk ve yaşam kalitesindeki farklılıklar
İlke Keser1, Kadirhan Özdemir1, Dilek Erer2, İlknur Onurlu3, Sabiha Bezgin4
1Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Gazi University Faculty of Health Sciences, Ankara, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
3Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
4Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Kırıkkale University Faculty of Health Sciences, Kırıkkale, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18068
Amaç: Bu çalışmada kronik venöz yetmezliği olan hastalarda, farklı fiziksel aktivite düzeylerinin ağrı, yorgunluk ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisi karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Ekim 2018 ve Şubat 2019 tarihleri arasında, kronik venöz yetmezliği tanısı konan ve fizyoterapiye başvuran toplam 69 hasta (4 erkek, 65 kadın; ort. yaş 50 yıl; dağılım, 19-73 yıl) çalışmaya alındı. Hastaların fiziksel aktivite düzeyleri, Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi ile hafif, orta ve ağır olmak üzere üç grupta belirlendi. Yorgunluk, ağrı ve yaşam kalitesi sırasıyla Yorgunluk Şiddeti Ölçeği, görsel analog ölçeği (gece, aktivite ve dinlenme sırasında) ve Venöz Yetmezlikte Epidemiyolojik ve Ekonomik Çalışma-Yaşam Kalitesi/Semptom Ölçeği ile değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 69 hastanın 17"i hafif düzeyde fiziksel aktivite grubunda, 32"si orta düzeyde fiziksel aktivite grubunda ve 20"si ağır düzeyde fiziksel aktivite grubunda idi. Aktivite sırasında algılanan ağrı ve yorgunluk, hafif ve orta düzeyde fiziksel aktivite grupları arasında anlamlı derecede farklıydı (p<0.05). Ağır düzeyde fiziksel aktivite grubu ile diğer iki grup arasında ağrı, yorgunluk ve yaşam kalitesi açısından anlamlı bir fark yoktu (p>0.05).

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız kronik venöz yetmezliği olan hastalarda ağrı ve yorgunluk gibi semptomlar ile başa çıkmak ve yaşam kalitesini artırmak için orta düzeyde fiziksel aktivitenin yararlı olabileceğini göstermektedir.

Keywords : Yorgunluk Şiddeti Ölçeği, Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi, fiziksel aktivite, Venöz Yetmezlikte Epidemiyolojik ve Ekonomik Çalışma-Yaşam Kalitesi/Semptom Ölçeği, görsel analog ölçeği, venöz yetmezlik
Viewed : 4305
Downloaded : 841