ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kalp cerrahisi sonrasında atriyal fibrilasyon ve ameliyat öncesi D vitamini düzeyleri: Sistematik derleme ve meta-analiz
Selen Öztürk1, İbrahim Öztürk2
1Department of Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Göztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18387
Amaç: Bu meta-analizde, kalp cerrahisi sonrasında atriyal fibrilasyon gelişimi ve ameliyat öncesi D vitamini düzeyleri arasındaki muhtemel ilişki araştırıldı.

Çalışma planı: Tarih sınırlaması olmaksızın PubMed, ScienceDirect ve Ovid elektronik veri tabanlarında literatür taraması yapıldı. Ameliyat öncesi D vitamini düzeylerinin ve ameliyat sonrası atriyal fibrilasyonun kaydedildiği İngilizce dilindeki yayımlanmış çalışmalar dahil edildi. Çalışma sonuçları, heterojenite varlığına göre rastgele etki veya sabit etki modeli ile değerlendirildi (I2>%25).

Bulgular: Toplam 1865 makale tarandı. Makale başlıkları ve özetleri incelendikten sonra, dahil edilme kriterlerini karşılayan 769 hastayı kapsayan altı makale alındı. Bulgular, D vitamini düzeyleri ile ameliyat sonrası atriyal fibrilasyon arasında bir ilişki olduğunu gösterdi (SMD: -0.46, %95 CI: -0.79 ila - 0,12; p<0.007). Yürütülen çalışmalarda heterojenite gözlendi (I2 =%76.1).

Sonuç: Ameliyat öncesi düşük D vitamini düzeylerinin kalp cerrahisinden sonra atriyal fibrilasyon gelişimi ile ilişkili olduğu sonucuna varıldı. Ancak bulgulardaki heterojeniteyi önlemek için daha geniş ölçekli, randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Keywords : Atriyal fibrilasyon, kalp cerrahisi, meta-analiz D vitamini
Viewed : 4201
Downloaded : 871