ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kalp cerrahisi geçiren hastalarda intraabdominal basınç artışı ile ilişkili faktörler
Bahriye Kılıç1, Nihan Yapıcı2, Fikri Yapıcı3, Ali Sait Kavaklı4, Türkan Kudsioğlu2, Abdullah Kılıç1, Zuhal Aykaç5
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Medicine Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Memorial Ataşehir Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey
5Department of Anesthesiology and Reanimation, Marmara University School of Medicine, Pendik Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18662
Amaç: Bu çalışmada kalp cerrahisi yapılan hastalarda intraabdominal basınç değişiklikleri ve artmış intraabdominal basınç ile ilişkili risk faktörleri araştırıldı.

Çalışma planı: Temmuz 2016 - Ocak 2017 tarihleri arasında kardiyopulmoner baypas ile kalp cerrahisi yapılan toplam 100 hasta (74 erkek, 26 kadın; ort. yaş 55.9±14.3 yıl; dağılım, 19-75 yıl) çalışmaya alındı. Hastaların demografik ve klinik özellikleri ve ameliyat sırası ve ameliyat sonrası verileri kaydedildi. İntraabdominal basınç, anestezi indüksiyonu sonrası, yoğun bakım ünitesine girişte ve ameliyat sonrası 12. ve 24. saatlerde üriner kateter ile ölçüldü. Hastalar intrabdominal basınca göre Grup 1 (?12 mmHg; n=49) ve Grup 2 (<12 mmHg; n=51) olmak üzere iki gruba ayrıldı.

Bulgular: Tek değişkenli regresyon analizinde yüksek intraabdominal basınç anestezi indüksiyonundan sonra ölçülen intraabdominal basınç (olasılık oranı=0.70, p=0.001), yaş (olasılık oranı=0.95, p=0.004), hipertansiyon (olasılık oranı=4.51, p=0.0001), kardiyopulmoner baypas süresi (olasılık oranı=0.97, p=0.0001), ameliyat sırası laktat düzeyleri (olasılık oranı=0.53, p=0.0001), eritrosit kullanımı (olasılık oranı=0.24, p=0.0001), dopamin kullanımı (olasılık oranı=0.21, p=0.002), dobutamin (olasılık oranı=0.28, p=0.005), noradrenalin kullanımı (olasılık oranı=0.25, p=0.016), ameliyat sonrası laktat düzeyleri (olasılık oranı=0.60, p=0.0001), kros-klemp süresi (olasılık oranı=0.97, p=0.000), atriyal fibrilasyon (olasılık oranı=5.89, p=0.004) ve akut böbrek hasarı (olasılık oranı=8.33, p=0.048) ile ilişkili bulundu. Çok değişkenli analizde ise, başlangıç intraabdominal basınç (olasılık oranı=0.70, p=0.045), yaş (olasılık oranı=0.93, p=0.032), hipertansiyon (olasılık oranı=6.87, p=0.023), kardiyopulmoner baypas süresi (olasılık oranı=0.98, p=0.062), ameliyat sırası laktat düzeyleri (olasılık oranı=0.57, p=0.035) ve eritrosit kullanımı (olasılık oranı=0.19, p=0.003) istatistiksel olarak anlamlı olmayı sürdürdü.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız kalp cerrahisi yapılan hastalarda yaş, hipertansiyon, kardiyopulmoner baypas süresi, ameliyat sırası laktat düzeyleri ve eritrosit kullanımının intraabdominal basınç yüksekliği ile ilişkili risk faktörleri olduğunu göstermektedir. Bu risk faktörlerinin bilinirliğinin artması ve intraabdominal basınç ölçümünün ameliyat sonrası değişken hemodinami, düşük kalp debisi ve yüksek laktat düzeyleri olan hastaların standart takip şemasına eklenmesi, komplikasyonların erken tanısı ve morbiditenin azaltılmasında yararlı olabilir.

Keywords : Kalp cerrahisi, kardiyopulmoner baypas, intraabdominal basınç, risk faktörü
Viewed : 3514
Downloaded : 673