ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde neoadjuvan tedavi sonrası patolojik tam yanıtın prognostik önemi
Mustafa Akyıl1, Çağatay Tezel1, Fatma Tokgöz Akyıl2, Deniz Gürer1, Serdar Evman1, Levent Alpay1, Volkan Baysungur1, İrfan Yalçınkaya1
1Department of Thoracic Surgery, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pulmonary Diseases, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18240
Amaç: Bu çalışmada cerrahi rezeksiyon yapılan küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda neoadjuvan tedavi sonrası patolojik tam yanıt ile ilişkili faktörler araştırıldı ve patolojik tam yanıtın prognostik değeri incelendi.

< b>Çalışma planı: Şubat 2009 - Ocak 2016 tarihleri arasında küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısı konulan ve neoadjuvan tedavi sonrasında anatomik pulmoner rezeksiyon yapılan toplam 112 hasta (96 erkek, 16 kadın; ort. yaş 60±8 yıl; dağılım, 37-85 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik, klinik, radyolojik ve patolojik özellikleri kaydedildi. Hastalar patoloji raporunda tümör varlığına göre patolojik tam yanıt ve patolojik tam yanıt olmayanlar olmak üzere sınıflandırıldı. Patolojik tam yanıtın öngördürücü faktörleri ve prognostik önemi incelendi.

Bulgular: Ortalama takip süresi 35±20 (dağılım, 0-110) ay idi. Hastaların 30"unda (%27) patolojik tam yanıt elde edildi. Tümör boyutunda görülen küçülme oranı, yanıt veren grupta anlamlı düzeyde daha yüksek olup (sırasıyla %19.2±18.8"e kıyasla %32.5±21.6), T ve N faktörlerinden bağımsız olarak, patolojik tam yanıtın bir öngördürücü idi (p=0.004). Yanıt veren hastaların sağkalım süresi, yanıt vermeyenlere kıyasla anlamlı düzeyde daha uzundu (sırasıyla, 30±4 aya kıyasla 75±9 ay, p<0.001). Takip süresince 30 hastada tümör nüksü izlendi. Yanıt veren grupta bir hastada nüks gözlenir iken, yanıt vermeyen grupta 29 hastada nüks veya metastaz izlendi.

Sonuç: Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde neoadjuvan tedavi sonrası tümör küçülme oranı, patolojik tam yanıtın öngördürücü bir faktörüdür. Ayrıca patolojik tam yanıtlı hastaların sağkalım süresi, yanıt vermeyen hastalara kıyasla anlamlı düzeyde daha uzundur.

Keywords : Neoadjuvan tedavi, küçük hücreli dışı akciğer kanseri, patolojik tam yanıt
Viewed : 3502
Downloaded : 725