ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Anterior mediastinal kitlelerin değerlendirilmesinde ve timik epitelyal neoplazilerin histolojik alt tip ayrımında pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografinin rolü
Ahmet Yanarateş1, Emine Budak1
1Department of Nuclear Medicine, University of Health Sciences, Izmir Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18432
Amaç: Bu çalışmada anterior mediastinal kitlelerin benign/ malign ayrımında ve timik epitelyal neoplazilerin histolojik alt tip ayrımında pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografinin rolü araştırıldı.

Çalışma planı: Bu retrospektif çalışmaya Mayıs 2010 - Kasım 2018 tarihleri arasında anterior mediastinal kitle endikasyonu ile florodeoksiglukoz pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi çekilen toplam 57 hasta (30 erkek, 27 kadın; ort. yaş 48.9 yıl; dağılım, 14-78 yıl) dahil edildi. Lezyonların maksimum ve ortalama standardize tutulum değerleri, metabolik tümör volümü, total lezyon glikolizi ve ortalama Hounsfield birimi belirlendi. Timik epitelyal neoplaziler düşük riskli timomalar (A, AB, B1), yüksek riskli timomalar (B2, B3) ve timik karsinomlar olmak üzere sınıflandırıldı. Tüm lezyonlar bir arada değerlendirildi, benign ve malign olmak üzere iki gruba ayrıldı ve bu iki grubun pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi parametreleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Histopatolojik incelemede 29 timik epitelyal neoplazi (13 düşük riskli, 14 yüksek riskli ve iki timik karsinom), 13 benign lezyon ve 15 malign lezyon saptandı. Pozitron emisyon tomografi/ bilgisayarlı tomografi parametreleri ve timik epitelyal neoplaziler arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmedi. Düşük riskli ve yüksek riskli timik karsinomlar arasında maksimum ve ortalama standardize tutulum değerleri, metabolik tümör volümü, total lezyon glikolizi ve ortalama Hounsfield birimi açısından anlamlı bir fark yoktu. Lezyonların maksimum ve ortalama standardize tutulum değerleri, metabolik tümör volümü ve ortalama Hounsfield birimi benign gruba kıyasla malign grupta anlamlı düzeyde daha yüksekti.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografinin benign ve malign anterior mediastinal kitlelerin ayrımında kullanışlı olduğunu; ancak, timik epitelyal neoplazilerin histolojik alt tiplerinin ayrımında yetersiz kaldığını göstermektedir.

Keywords : Anterior mediastinal kitle, florodeoksiglukoz, maksimum standardize tutulum değeri, metabolik tümör volümü, pozitron emisyon tomografi/ bilgisayarlı tomografi, timik epitelyel neoplazi
Viewed : 3205
Downloaded : 714