ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Konjenital Kalp Cerrahisinde Kardiyopulmoner Bypass Sırasında Leukoguard-6 Lökosit Filtresinin Kullanımı ve Etkilerinin Değerlendirilmesi
Yusuf K. YALÇINBAŞ, Barbaros KINOĞLU, Mehmet S. BİLAL, Ahmet ÖZKARA, Bekir KOCAZEYBEK, Özge KÖNER, Tayyar SARIOĞLU, Rüstem OLGA, Aydın AYTAÇ
İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Nötrofiller kardiyopulmoner bypass (KPB) sırasında vücutta gelişen enflamatuar reaksiyonlarda anahtar rolü üstlenirler. Çalışmamızda konjenital kalp cerrahisinde KPB sırasında PALL LG-6 lökosit filtresi kullanımının etkileri iki grup hastada klinik olarak incelenmiştir. Filtre kullanılan grup yaşları 1.5-11 yaş arasında değişen (ortalama 6.75 yaş), vücut yüzey alanları (BSA) 0.76 m2 olan 14 hastadan oluşmuştur. 13 hastadan oluşan kontrol grubunun yaşları ise 2.5-13 yaş arasında olup (ortalama 4.19 yaş) BSA 0.61 m2’dir. LG-6 filtresi filtre grubundaki hastaların arteriyel line’larına seri olarak bağlanmış ve KPB başlamadan önce, KPB’nin 5. dk., aort klempi açıldıktan sonra, KPB’nin bitiminde, ameliyat sonrası 24. satte ve 5. günde kan örnekleri alınmıştır. Her iki grup için hematolojik, enzimatik (LDH, AST, ALT, CPK) ve klinik parametreler ayrı ayrı saptanıp karşılaştırılmıştır. Her iki grupta lökosit sayıları, nötrofil oranları, LDH, AST, ALT, CPK enzim düzeyleri belirgin artışlar göstermişlerse de gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. KPB sırasındaki nötrofil aktivasyonunun spesifik göstergelerinden biri olan elastaz enzim düzeyi ise filtre grubunda KPB’nin 1. dönemindeki yükselişin ardından düşmüştür. Diğer yandan kontrol grubunda elastaz düzeyinin tüm KPB süresince belirgin olarak yüksek olduğu gözlenmiştir. (p<0.05). Bu gözlem, kontrol grubu ile kıyaslandığında daha düşük elastaz salındığını saptadığımız filtre grubunda elastaz enziminin yıkıcı etkilerinin yaşamsal organ sistemlerinin çoğunda, en azından hücresel düzeyde, daha az olduğunu öngörmektedir. KPB sırasında ve sonrasında, nötrofil aktivasyonunun yıkıcı etkilerinin, her iki grup üzerinde klinik açıdan ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşturmadıkları saptanmıştır. Buna karşın, özellikle infant yaş grubu açık kalp cerrahisinde uzun KPB süresi gerektiren kompleks vakalarda, nötrofil filtrasyonunun, sadece hücresel anlamda değil, azalmış nötrofil aktivasyonu ve elastaz salınımı sonucu klinik düzeyde de hastaya yarar sağlayacağı açıktır. Bu nedenle konjenital kalp cerrahisinde KPB sırasında PALL LG-6 lökosit filtresi kullanımı akılcı bir yaklaşım olarak değerlendirilmelidir.
Viewed : 20143
Downloaded : 2792