ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Transözofageal ekokardiyografi eşliğinde ventriküler septal defektlerin transtorasik olarak kapatılması
Huang Jiang-Shan1,2, Sun Kai-Peng1,2, Xu Ning1,2, Zhang Gui-Can1, Chen Qiang1
1Department of Cardiovascular Surgery, Union Hospital, Fujian Medical University, Fuzhou, China
2Department of Cardiac Surgery, Fujian Provincial Maternity and Children?s Hospital, Affiliated Hospital of Fujian Medical University, Fuzhou, China
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18745
Amaç: Bu çalışmada tamamen transözofageal ekokardiyografi eşliğinde ventriküler septal defektlerin transtorasik olarak kapatılmasının etkinliği ve güvenliliği değerlendirildi.

Çalışma planı: Nisan 2017 - Kasım 2018 tarihleri arasında merkezimizde ventriküler septal defektlerin transtorasik olarak kapatıldığı toplam 119 hasta (62 erkek, 57 kadın; ort. yaş 2.1±5.2 yıl; dağılım, 11 ay-50 yıl) çalışmaya alındı. Hastaların tümü ventriküler septal defektlerin çapı ve morfolojik özellikleri açısından transtorasik ekokardiyografi ile değerlendirildi. İşlem sırasında transtorasik ekokardiyografi oklüder yerleştirilmesi için kullanılan tek kılavuz araç idi.

Bulgular: Hastaların 116"sında transtorasik cihaz kapama işlemi başarılı idi. Bir hastada yeni başlangıçlı aort yetmezliği ve bir diğer hastada cihaz yerleştirildikten sonra şiddetli aritmiler nedeniyle olmak üzere, iki hastada cerrahi onarıma geçildi. Bir hastaya hastane yatışı sırasında oklüder migrasyonu nedeniyle ikinci bir ameliyat yapıldı. İlk girişimde 106 ventriküler septal defekt oklüderi doğru bir şekilde yerleştirildi. On hastada transtorasik ekokardiyografide güvenli olmayan yerleşim veya önemli düzeyde rezidüel şant izlendi. İlk takılan cihaz asimetrik cihaz veya daha kapsamlı bir oklüder ile değiştirildi ve nihayetinde memnun edici sonuçlar alındı. Takip sırasında yeni başlangıçlı aort yetmezliği, rezidüel şant, tam kalp bloku veya cihazın yerinden çıkması gibi komplikasyonlar gözlenmedi.

Sonuç: Ventriküler septal defektlerin tamamen transtorasik ekokardiyografi eşliğinde transtorasik olarak kapatılması güvenli ve etkili bir yöntemdir.

Keywords : Transözofageal ekokardiyografi, transtorasik cihazın kapatılması, ventriküler septal defekt
Viewed : 4051
Downloaded : 917