ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pediatrik hastalarda mini-torakotomi ile atriyal septal defekt kapatılması: İnterkostal sinir blokunun ameliyat sonrası analjezik etkisi
Dilek Altun1, Abdullah Doğan2, Ahmet Arnaz3, Adnan Yüksek4, Yusuf Kenan Yalçınbaş2, Rıza Türköz2, Sinan Aşar5, Tayyar Sarıoğlu6
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, Vocational School of Health Sciences, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Acıbadem Bakırköy Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University Medical Faculty, Istanbul, Turkey
4Department of Anesthesiology and Reanimation, Acıbadem Bakırköy Hospital, Istanbul, Turkey
5Department of Anesthesiology and Reanimation, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
6Department of Pediatric Cardiovascular Surgery, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University Medical Faculty, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19104
Amaç: Bu çalışmada, sağ lateral mini-torakotomi ile atriyal septal defekt kapatılması yapılan pediatrik hastalarda interkostal sinir blokunun ameliyat sonrası ağrı yönetimindeki etkinliği değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2016 - Ocak 2019 tarihleri arasında sağ lateral minitorakotomi ile atriyal septal defekt kapatılması için düzeltici doğuştan kalp cerrahisi yapılan toplam 63 pediatrik hasta (37 erkek, 26 kız; ort. yaş 34.8±26.8 ay; dağılım, 2-96 ay) retrospektif olarak incelendi. Hastalar interkostal sinir bloku ve genel anestezi verilenler (Grup 1, n=33) ve yalnızca genel anestezi verilenler (Grup 2, n=30) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Ramsay Sedasyon Ölçeği skoru >4 ve Doğu Ontario Çocuk Hastanesi Ağrı Ölçeği skoru >7 olan hastalara kurtarma analjezisi olarak 0.03 mg/kg dozunda intravenöz morfin uygulandı. Toplam analjezik gereksinimi, yan etkiler, mekanik ventilasyon süresi ve yoğun bakım ünitesinde kalış süresi kaydedildi.

Bulgular: Ortalama mekanik ventilasyon ve yoğun bakım ünitesinde kalış süresi Grup 1"de Grup 2"ye kıyasla daha kısa idi (sırasıyla, 3.6±1.3"e kıyasla 9.4±2.1 saat; 23±2.6"ya kıyasla 30±7.2 saat) (p<0.0001). Ameliyat sonrası kurtarma analjezi ihtiyacı Grup 1"de Grup 2"ye kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşüktü (sırasıyla, 0.3±0.5 mg"ye kıyasla 1.1±0.9 mg) (p=0.003). Ortalama toplam morfin tüketimi de Grup 1"de Grup 2"ye kıyasla daha düşüktü (sırasıyla, 4.0±2.2 mg"ye kıyasla 9.0±3.4 mg) (p<0.0001).

Sonuç: Mini-torakotomi ile atriyal septal defekt onarımı yapılan pediatrik hastalarda torakotomi kapatılmadan önce interkostal sinir bloku, erken ekstübasyon, daha kısa mekanik ventilasyon ve yoğun bakım ünitesinde kalış süresi ve daha az analjezik gereksinimi sağlar.

Keywords : triyal septal defekt, interkostal sinir bloku, mini-torakotomi, pediatrik kalp cerrahisi, ameliyat sonrası analjezi
Viewed : 3546
Downloaded : 902