ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Fallot tetralojisinin cerrahi onarımı sonrasında komplike seyrin öngördürücüleri
Servet Ergün1, Serhat Bahadır Genç1, Okan Yıldız1, Erkut Öztürk2, Mustafa Güneş1, İsmihan Selen Onan1, Alper Güzeltaş2, Sertaç Haydin1
1Department of Pediatric Cardiovascular Surgery, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Cardiology, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18829
Amaç: Bu çalışmada Fallot tetralojisinin cerrahi onarımından sonra hastanede uzayan kalış süresini ve majör advers olayları etkileyen hasta ve cerrahi faktörler değerlendirildi ve cerrahi onarım sonrasında komplike seyrin öngördürücüleri belirlendi.

Çalışma planı: Ocak 2015-Nisan 2018 tarihleri arasında Fallot tetralojisinin cerrahi onarımı yapılan toplam 170 ardışık hasta (96 erkek, 74 kız; medyan yaş 12 ay; dağılım, 1-192 ay) retrospektif olarak incelendi. Yirmi dört saatten fazla mekanik ventilasyon süresi, >3 günlük yoğun bakım ünitesinde kalış ve >7 günlük hastanede kalış süresi uzamış olarak kabul edildi. Planlanmamış tekrar ameliyat, kalıcı kalp pili takılmasını gerektiren tam kalp bloku, böbrek yetmezliği, diyafram paralizisi, nörolojik defisit, ani dolaşım arresti, ekstrakorporeal membran oksijenasyon gereksinimi ve ölüm majör advers olaylar olarak kabul edildi.

Bulgular: Medyan hastaneden taburculuk süresi 8.0 (dağılım, 5.0-40.0) gün idi. Ameliyat öncesi yüksek hematokrit düzeyleri, hastanede kalış süresini uzattı (olasılık oranı: 1.12, %95 güven aralığı 1.1-1.2, p<0.001). On yedi hastada (%10) toplam 28 majör advers olay gözlendi. Alt pulmoner arter anülüs Z skoru (olasılık oranı: 0.5, %95 güven aralığı 0.3-09, p=0.01) ve rezidüel ventriküler septal defektlerin (olasılık oranı: 54.6, %95 güven aralığı 1.6-1874.2, p=0.03) mortaliteyi artırdığı tespit edildi. Rezidüel ventriküler septal defekt de, majör advers olay açısından bir risk faktörü idi (olasılık oranı: 12.4, %95 güven aralığı 1.5-99.9, p=0.02).

Sonuç: Ameliyat öncesi yüksek hematokrit, ameliyat öncesi düşük oksijen satürasyonu, alt pulmonar anulüs Z skoru, Down sendromu, rezidüel ventriküler septal defektler ve transannüler yama kullanımı gibi ameliyat öncesi ve ameliyat sırası faktörler, hastanede kalış süresinde uzama, mekanik ventilasyonda uzama, yoğun bakım ünitesinde kalış süresinde uzama ve majör advers olay gelişiminde artış ile ilişkili bulundu.

Keywords : Hastanede kalış süresi, majör advers olay, morbidite, mortalite, Fallot tetralojisi
Viewed : 3616
Downloaded : 1002