ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akut alt ekstremite iskemi-reperfüzyon hasarında edaravonun renal koruyucu etkisi
İlker İnce1, İlker Akar2, Akgül Arıcı3
1Department of Cardiovascular Surgery, Dışkapı Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Gaziosmanpaşa University Faculty of Medicine, Tokat, Turkey
3Department of Pathology, Gaziosmanpaşa University Faculty of Medicine, Tokat, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18905
Amaç: Bu deneysel çalışmada, sıçan modelinde akut alt ekstremite iskemi/reperfüzyonuna bağlı böbrek hasarında edaravonun etkinliği araştırıldı.

Çalışma planı: Bu çalışmada Haziran 2015 - Ağustos 2015 tarihleri arasında toplam 40 erkek Wistar sıçan kullanıldı. Sıçanlar sham, iskemi/reperfüzyon, edaravon ve solvent gruplarına randomize edildi (n=10 her bir grupta). İnfrarenal abdominal aort 120 dk. süreyle klemlendi ve sonrasında klemp kaldırılarak 120 dk. reperfüze edildi. İskemi indüksiyonundan 30 dk. önce edaravon intravenöz olarak verildi. Serum ve böbrek doku örnekleri biyokimyasal ve histopatolojik olarak analiz edildi.

Bulgular: Edaravon serum ve doku malondialdehit düzeylerini iskemi/reperfüzyon grubunda azalttı. Serum süperoksit dismutaz aktivitesi, iskemi/reperfüzyon ve solvent gruplarına kıyasla, edaravon grubunda anlamlı düzeyde yüksekti. Serum nitrik oksit düzeyi iskemi/reperfüzyon grubunda, sham grubuna kıyasla, rakamsal olarak yüksek bulundu. Edaravon serum nitrik oksit düzeyini düşürdü. Serum nitrik oksit düzeyi edaravon grubunda, solvent grubundan, daha düşük idi. Doku nitrik oksit düzeyi iskemi/reperfüzyon grubunda, sham grubundan, anlamlı düzeyde daha yüksek idi. İskemi/ reperfüzyon grubunda histopatolojik değişikliklerde edaravon ile düzelme görüldü.

Sonuç: Edaravon alt ekstremite iskemi/reperfüzyonuna bağlı renal hasarı azalttı. Bu nedenle, aort ve periferik damar cerrahisinde akut iskemi/reperfüzyon hasarını hafifletmede kullanılabilir.

Keywords : Edaravon, iskemi/reperfüzyon hasarı, alt ekstremite, böbrek
Viewed : 3327
Downloaded : 783