ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Hipoplastik sol kalp sendromu ve varyantlarının tedavisinde hibrit ve Norwood Aşama I işlemlerinin sonuçları
Ersin Erek1, Selim Aydın1, Bahar Temur1, Mehmet Akif Önalan1, Dilek Suzan2, Müzeyyen İyigün3, İbrahim Halil Demir4, Ender Ödemiş5
1Department of Cardiovascular Surgery, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University School of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Marie Lannelongue Hospital, Paris, France
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University School of Medicine, Istanbul, Turkey
4Department of Pediatric Cardiac Surgery, Medicana International Hastanesi, Istanbul, Turkey
5Department of Pediatric Cardiology, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University School of Medicine, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18605
Amaç: Bu çalışmada, hipoplastik sol kalp sendromu ve varyantlarının tedavisinde hibrit ve Norwood Aşama I işlemlerinin sonuçları sunuldu.

Çalışma planı: Bu çalışmada Mart 2011-Ekim 2018 tarihleri arasında hipoplastik sol kalp sendromu veya varyantları nedeniyle ameliyat edilen toplam 97 pediatrik hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların 32"sine (28 erkek, 4 kız; medyan yaş 5 gün; dağılım 1-25 gün) Norwood Aşama I ameliyatı (Grup N) yapılırken, geriye kalan 65 hastaya (44 erkek, 21 kız; medyan yaş 6 gün; dağılım 1-55 gün) hibrit Aşama I ameliyatı (Grup H) uygulandı. Her iki tedavi stratejisi karşılaştırıldı.

Bulgular: Grup N"ye kıyasla Grup H"nin medyan kilosu anlamlı düzeyde daha düşük olup, düşük doğum ağırlığı (<2500 g) olan hasta sayısı anlamlı düzeyde daha yüksek idi. Ameliyat sonrası erken mortalite gruplar arasında benzerdi. Tek değişkenli ve çok değişkenli analizler, ameliyat öncesi mekanik ventilasyon ihtiyacının mortalite açısından anlamlı bir faktör olduğunu gösterdi (sırasıyla, p=0.004 ve 0.003). Sendromik görünüm de, çok değişkenli analizde anlamlı bir faktör idi (p=0.03). Aşamalar arasında mortalite oranları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı. Toplam 32 hastaya ikinci aşama işlem uygulandı. Glenn ameliyatı sonrasında erken mortalite oranı %7.6 idi. Kapsamlı Aşama II operasyonu sonrasında altı hasta kaybedildi. Beş hastaya biventriküler tamir ve 8 hastaya üçüncü aşama fenestre ekstrakardiyak Fontan ameliyatı yapıldı (Grup N, n=7 ve Grup H, n=1). Kaplan-Meier sağkalım eğrisi, sağkalım oranının hem bir hem de beşinci yıllarda Grup H"ye kıyasla Grup N"de daha yüksek olduğunu göstermekle birlikte, fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.15). Alt grup analizi, Sano modifikasyonu ile birlikte Norwood işleminin beşinci yılda %40 ile en yüksek sağkalım oranına sahip olduğunu gösterdi.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, Aşama I işlemi sonrasında erken dönemde görülen zorluklara rağmen, Norwood işlemi yapılan hastaların aşamalar arası dönemde ve Aşama II ve III"te daha sorunsuz bir seyir izlediğini göstermektedir. Deneyimlerimize dayanarak, klinik durumu kötü olan ve kilosu <2500 g olan hastalarda hibrit girişim yapılmasını önermekteyiz.

Keywords : Konjenital kalp anomalileri, hipoplastik sol kalp sendromu, yenidoğan, Norwood operasyonu, palyatif cerrahi
Viewed : 3485
Downloaded : 895