ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
EkoSonicTM endovasküler sistem ile tedavi edilen pulmoner embolili hastaların analizi
Bengü Saylan1, Tayfun Çalışkan1, Kadir Canoğlu1, Ali Ertan Ulucan2, Ahmet Turan Yılmaz2
1Department of Pulmonology, University of Health Sciences, Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences, Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19133
Amaç: Bu çalışmada, orta-yüksek riskli pulmoner emboli tanısıyla hastaneye yatırılan hastalardaki EkoSonicTM endovasküler sistem uygulamalarının etkinliği ve güvenliliği değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2018 - Mart 2019 tarihleri arasında, pulmoner emboli nedeniyle EkoSonicTM endovasküler sistemi kullanılarak ultrasonografi ile hızlandırılmış tromboliz yapılan toplam 15 hasta (7 erkek, 8 kadın; ort. yaş 64.7±17.8 yıl; dağılım, 35-90 yıl) retrospektif olarak incelendi. Pulmoner emboli tanısı, pulmoner bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile konuldu. Hastaların tümü sağ ventrikül disfonksiyonu açısından ekokardiyografi ile değerlendirildi ve serum troponin I ve beyin natriüretik peptid düzeyleri kaydedildi.

Bulgular: Hastaların işlem öncesinde ve sonrasında ortalama arteriyel kan gazı oksijen satürasyon değerleri sırasıyla %86.3±3.5 ve %94.2±2.5 olup, istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0.001). İşlem öncesinde ve sonrasında ortalama parsiyel oksijen basıncı değerleri 73.3±7.7 mmHg ve 90.7±5.0 mmHg olup, istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0.001). İşlem öncesinde ve sonrasında ortalama sağ ventrikül çapı açısından da istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p=0.001). İşlem öncesinde ve sonrasında ortalama pulmoner arter basıncı sırasıyla 44±7.1 mmHg ve 36.3±4.5 mmHg olup, istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0.001). Hastaların %93.7"sinde işlem sonrasında komplikasyon gözlenmedi.

Sonuç: EkoSonicTM endovasküler system orta-yüksek riskli pulmoner emboli hastalarında kanama riskinde bir artışa neden olmaksızın sağ ventrikül disfonksiyonunu iyileştirdi; pulmoner arter basıncını azalttı ve oksijenasyonu düzeltti.

Keywords : EkoSonicTM endovasküler sistem, pulmoner emboli, ultrasonografi ile hızlandırılmış tromboliz
Viewed : 3190
Downloaded : 846