ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
A. HAMULU, M. ÖZBARAN, Y. ATAY, H. POSACIOĞLU, İ. ARAS, Suat BÜKET, Alp ALAYUNT, Ö. BİLKAY, A. TELLİ, İ. DURMAZ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Günümüzde iskemik kalp hastalığının tedavisinde kullanılan en etkin ve yaygın metod koroner arter cerrahisidir. Koroner arter cerrahisi artık sadece “iyi” risk grubundaki hastalara değil “yüksek” risk grubunda ve beraberinde kalp hastalığı dışında da sorunları olan hastalara uygulanmaktadır. Koroner cerrahisinde mortalite ve morbiditeye etki eden risk faktörlerinin belirlenmesi amacıyla Ege ÜTF Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nca düzenlenen bu çalışmada 1990 tarihinden günümüze kadar koroner bypass ameliyatı geçirmiş 1250 vaka retrospektif olarak istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmiştir.

Bu hastalarda ameliyat öncesi yaş, cins, anstabil anjina, geçirilmiş miyokard infarktüsü, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diyabetes mellitüs, hipertansiyon, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, ameliyat esnasında bypass sayısı, kardiyopulmoner bypass ve kros-klemp süresi, peroperatuar miyokard enfarktüsü, ameliyat sonrası dönemde de solunum, böbrek ve kalp yetmezliği, kanama ve enfeksiyon nedeniyle revizyon gibi parametreler kaydedilerek değerlendirilmeye alınmışlardır.

Mortaliteye etki eden faktörler 60 yaş üstü cerrahi, anstabil anjina, %40 ve altındaki ejeksiyon fraksiyonları, bypass’lanan damar sayısının 4’ten fazla oluşu, bypass süresinin 120 dk ve kardiyopulmoner bypass süresinin 120 dk üzerinde oluşu, peroperatuar miyokard infarktüsü, ameliyat sonrası dönemde de solunum, böbrek, sol kalp yetmezliği ile kanama ve enfeksiyon nedeniyle revizyon olarak saptanmıştır.

Sol ventrikül yetmezliğine yol açan faktörler 60 yaş üstü cerrahi, anastabil anjina, ejeksiyon fraksiyonunun %40 ve altında oluşu, 4’ten fazla bypass, 120 dk üzeri kardiyopulmoner bypass ve 90 dk üzeri kros-klemp süresi, peroperatuar miyokard infarktüsü, solunum, böbrek yetmezliği ve enfeksiyon nedeniyle revizyon olarak belirlenmiştir. Solunum yetmezliği, obstrüktif akciğer hastalığı, peroperatuar miyokard infarktüsü, böbrek ve sol ventrikül yetmezliği olarak saptanmıştır.

Viewed : 20254
Downloaded : 4709