ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pnömotoraksta minimal invaziv yaklaşım: Tek port mu, iki port mu?
Onur Akçay1, Tuba Acar1, Sinem Cantay1, Sinan Anar1
1Department of Thoracic Surgery, Çiğli Regional Training Hospital, Izmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18778
Amaç: Bu çalışmada pnömotoraks olan hastalarda tek port ve iki port video yardımlı torakoskopik cerrahinin etkinliği karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Haziran 2016 - Aralık 2018 tarihleri arasında, spontan pnömotoraks nedeni ile hastanemizde video yardımlı torakoskopik cerrahi uygulanan toplam 44 hasta (39 erkek, 5 kadın; ort. yaş 27.0±9.5 yıl; dağılım, 15-60 yıl) retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışma grubu operasyon sırasında uygulanan port giriş sayısına göre tek port (n=29) ve iki port (n=15) işlem olarak iki gruba ayrıldı. İki hasta grubu yaş, cinsiyet, drenaj gün sayısı, hastanede yatış süresi, hava kaçağı gün sayısı, ameliyat endikasyonu, pnömotoraks tarafı, pnömotoraks tipi, ameliyat süresi ve komplikasyonlar açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Yirmi iki hasta (%50) sağ taraftan, 22 hasta (%50) sol taraftan ameliyat edildi. Ameliyat süresi ortalama 81.1±19.2 dk. olup, gruplar arasında anlamlı bir fark gözlenmedi (p=0.053). İki grup arasında drenaj gün sayısı, hastanede yatış süresi ve hava kaçağı gün sayısı açısından anlamlı bir fark saptanmadı. Tek port grubunda sekiz hastada (%27.6) ve iki port grubunda beş hastada (%33.3) komplikasyon gelişti; gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p=0.475).

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız video yardımlı torakoskopik cerrahinin tek port yaklaşımı ile pnömotoraks tedavisinde başarılı bir şekilde yapılabileceğini göstermektedir.

Keywords : Pnömotoraks, tek port, video yardımlı torakoskopik cerrahi
Viewed : 2930
Downloaded : 682