ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Girişimsel bronkoskopik teknikler ile tedavi edilen endobronşiyal lezyon olguları: Tek merkezli deneyimlerimiz
Ahmet Ulusan1, İbrahim Emre Tunca1, Maruf Şanlı1, Ahmet Feridun Işık1
1Department of Thoracic Surgery, Gaziantep University Faculty of Medicine, Gaziantep, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18708
Amaç: Bu çalışmada, endobronşiyal lezyonların tedavisinde kliniğimizde kullandığımız girişimsel bronkoskopi konusundaki deneyimlerimiz sunuldu.

Çalışma planı: Kliniğimizde Ocak 2010 - Aralık 2018 tarihleri arasında bronkoskopi ile endobronşiyal lezyon tanısı konulan toplam 18 hasta (11 erkek, 7 kadın; ort. yaş 55.1 yıl; dağılım 17-82 yıl) retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, mevcut semptomları, bronkoskopik işlem, lezyonun yeri, patolojik tanısı, tedavi yaklaşımları, bronkoskopik tedavi başarısı ve takip sonuçları değerlendirildi.

Bulgular: On dört hastaya kontrol bronkoskopisi ve sekiz hastaya ikinci kontrol bronkoskopisi yapıldı. Lezyonlar hastaların dokuzunda (%50) sağ bronşiyal sistem, altısında (%33) sol bronşiyal sistem ve üçünde (%17) trakea yerleşimli idi. Bir gebe hasta hariç, tüm girişimsel işlemler genel anestezi altında rijit bronkoskop ile yapıldı. Rijit bronkoskop ile ulaşılamayan distal alanlar, fleksibl bronkoskop ile değerlendirildi. Hastaların hiçbirinde komplikasyon görülmedi. Çalışmanın sonunda tüm olguların son kontrol biyopsileri normal bulundu. Girişimsel bronkoskopik yöntemlerin başarı oranı %100 idi.

Sonuç: Girişimsel bronkoskopik yöntemler, bronşiyal lezyonların tanı ve tedavisinde en yüksek başarı oranı ile en etkili işlemlerdir. Çalışma bulgularımıza göre, Bronkoskopik yöntemlerin benign ve seçilmiş bazı malign endobronşiyal lezyonlarda ilk tedavi seçeneği olması gerektiği görüşündeyiz.

Keywords : Bronkoskop, olgu serisi, endobronşiyal lezyon
Viewed : 2406
Downloaded : 664