ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kompleks LAD Lezyonlarında Cerrahi Seçenekler ve Sonuçları
Hüsnü SEZER, Ahmet KUZGUN, Sırrı AKEL, Cüneyd ÖZTÜRK, Sibel KUZUCAN, Selma SEZER
Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği, International Hospital, İstanbul
Koroner arter bypass cerrahisi pratiğinde giderek artan oranda diffüz, kompleks left anterior descending (LAD) lezyonlu olguya girişim zorunluluğu doğmakta, yeterli distal runoff çoğunlukla endarterektomi ve konstrüktif işlemlerle sağlanabilmektedir.

Eylül 1996 – Eylül 1998 tarihleri arasında 89 olguda LAD’ye, standart bypass yanısıra ek cerrahi işlemler uygulandı. Almışaltısı erkek 23’ü kadın olan olguların %72’si angina class III ya da IV idi. Altmışbirinde greft olarak internal mamarian arter (İMA) kullanıldı, (%68.5). Cerrahi işlemler 4 ana grupta toplantı. Otuzyedisinde uzun arteriotomi + safen ven patch + İMA bypass (Grup I a), 14’ünde bunlara ek olarak endarterektomi (Grup I b) yapıldı. 11 olguda LAD distaline 2 cm ya da daha uzun safen ven patch proksimaline İMA bypass (Grup II), 16 olguda uzun arteriotomi + safen ven patch + safen ven bypass (Grup III) gerçekleştirildi. Segmenter lezyonlu 11 olguda ise safen venle multipl bypass (jumping) (Grup IV) yapıldı. Erken postoperatif dönemde Grup I ve III’den 3 olgu kaybedildi (Mortalite %3.3). bGrup I, II ve III’ten 3 olguda peroperatuar miyokart infarktüsü (MI) ile karşılaşıldı (%3.3). Grup I’den 2 ve Grup III’ten 3 olguda yüksek doz (+) inotropik destek ve intraaortik balon pompası (İABP) gerekti. 1-16 ay (11 ± 6.5)’lık izlemde 77’si (%86.5) class I ya da II’de bulundu. Grup I ve III’ten birer olguya kontrol angiosu yapıldı ve greftler açık bulundu. Ancak III. Gruptaki olguda ventrikül fonksiyonları ileri düzeyde bozulmuş idi.

LAD’in diffüz hastalığında runoff’u sağlamak için LAD’in yeniden oluşturulması gerektiğine inanmaktayız. IMA kullanımına olanak tanıması nedeniyle de safen ven ile rekonstrüksiyonun güvenle uygulanabileceği düşüncesindeyiz.

Keywords : Koroner bypass, endarterektomi, safen ven patch,Coronary bypass, endarterectomy, saphenous vein patch
Viewed : 16525
Downloaded : 2970