ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Rezidü aort diseksiyonlarının frozen elephant trunk tekniği ile onarımı
Mustafa Akbulut1, Adnan Ak1, Serpil Taş1, Özgür Arslan1, Arzu Antal1, Davut Çekmecelioğlu2, Mesut Şişmanoğlu1, Altuğ Tunçer3
1Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Division of Cardiothoracic Surgery, Baylor College of Medicine, Texas, USA
3Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul Okan University Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19273
Amaç: Bu çalışmada, daha önce akut tip A aort diseksiyonu nedeniyle suprakoroner aort onarımı yapılan hastalarda, patent yalancı lümene bağlı komplikasyonlara yönelik frozen elephant trunk ile yapılan tekrar ameliyatların orta dönem sonuçları analiz edildi.

Çalışma planı: Ocak 2013 - Eylül 2018 tarihleri arasında tip A aort diseksiyonu nedeniyle çıkan aorta replasman yapılan ve daha sonra rezidü distal diseksiyon nedeniyle frozen elephant trunk işlemi yapılan toplam 23 hasta (17 erkek, 6 kadın; ort. yaş 51.5±9.7 yıl; dağılım, 30-67 yıl) çalışmaya alındı. Tanı ve takip amaçlı, tüm hastaların bilgisayarlı tomografi anjiyografisi çekildi ve hem reentran hem de aort çapları değerlendirildi. Kalp fonksiyonlarını ve kapakçık patolojilerini değerlendirmek için ekokardiyografi çekildi.

Bulgular: Frozen elephant trunk stent greftini tespit etmek için Ishimaru bölge 0 (n=11, %47.8), Ishimaru bölge 1 (n=1, %4.3), Ishimaru bölge 2 (n=4, %17.4) ve Ishimaru bölge 3 (n=7, %30.4) kullanıldı. Ortalama kardiyopulmoner baypas ve antegrad selektif serebral perfüzyon süresi sırasıyla 223.9±71.2 dk. ve 88.9±60.3 dk. idi. Hastane içi mortalite %13 iken, takip sırasında bir (%4.3) aort ile ilişkili ölüm ve dört (%17.4) yeniden müdahale gözlendi.

Sonuç: Tekrar ameliyatların ölüm oranlarının endişe verici düzeyde yüksek olması nedeniyle, devam eden diseksiyonların varlığında erken onarım düşünülmelidir. Frozen elephant trunk işlemi ile tekrar ameliyatların kabul edilebilir sonuçları olup, uygulanacak işleme hastanın ameliyat öncesi risk faktörlerine göre karar verilmelidir.

Keywords : Aort diseksiyonu, frozen elephant trunk, hibrid girişim, tekrar ameliyat
Viewed : 1093
Downloaded : 370