ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mekanik dolaşım destek cihazı olan hastalarda perkütan dilatasyonel trakeostomi: İşlem güvenli midir?
Şerife Bektaş1, Mine Çavuş2, Sema Turan1
1Department of Intensive Care Unit, Ankara State Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Intensive Care Unit, Kayseri State Hospital, Kayseri, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19642
Amaç: Bu çalışmada kalp cerrahisi sonrasında ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu veya sol ventrikül destek cihazı uygulanan hastalarda perkütan dilatasyonel trakeostomi işleminin etkinliği ve güvenliliği araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2017 - Ocak 2019 tarihleri arasında ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu veya sol ventrikül destek cihazı desteği ile perkütan dilatasyonel trakeostomi uygulanan toplam 42 hasta (10 erkek, 32 kadın; ort. yaş 51±14.6 yıl; dağılım 18-77 yıl) retrospektif olarak incelendi. Laboratuvar verileri, Basitleştirilmiş Akut Fizyoloji Skoru-II ve Ardışık Organ Yetmezliği Değerlendirme skorları ve majör ve minör komplikasyonlar kaydedildi. Hastaların 30 günlük ve bir yıllık takip sonuçları gözden geçirildi.

Bulgular: Kırk iki hastanın 17?sine (%42.5) sol ventrikül destek cihazı, 14'üne (%33.3) ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu ve 11'ine (%26.2) ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu + sol ventrikül destek cihazı uygulandı. Perkütan dilatasyonel trakeostomi sırasında, hastaların laboratuvar değerleri şu şekildeydi: uluslararası normalleştirilmiş oran 2.3±0.9, parsiyel tromboplastin zamanı 59.4±19.5 sn., trombosit sayısı 139.2±65.8×109/L, hemoglobin 8.8±1.0 g/dL ve kreatinin 1.6±1.0 mg/dL olarak saptandı. İşlem sırası ölüm, majör komplikasyon veya kanama gözlenmedi. Dört hastada (%8.3) lokal stomada sızıntı ve üç hastada (%6.2) lokal stoma enfeksiyonu şeklinde minör komplikasyonlar gözlendi.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, perkütan dilatasyonel trakeostominin bu hasta grubunda etkili ve güvenli bir teknik olduğunu göstermektedir.

Keywords : Antikoagülan, ekstrakorpereal membran oksijenizasyonu; sol ventrikül destek cihazı, perkütanöz dilatasyonel trakeostomi
Viewed : 6622
Downloaded : 860