ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yenidoğan ve infant döneminde sağ ventrikül çıkım yoluna stent yerleştirilmesi: Çok merkezli, retrospektif çalışma
İbrahim Cansaran Tanıdır1, Mustafa Orhan Bulut2, Hacer Kamalı3, Erkut Öztürk1, İlker Kemal Yücel2, Alper Güzeltaş1, Türkay Sarıtaş3, Abdullah Erdem3, Ahmet Çelebi2
1Department of Pediatric Cardiology, Health Sciences University, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Cardiology, Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Pediatric Cardiology, Istanbul Medipol University, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18970
Amaç: Bu çalışmada yenidoğan ve infant döneminde palyasyon amaçlı sağ ventrikül çıkım yoluna stent uygulanan olguların değerlendirilmesi amaçlandı.

Çalışma planı: Ocak 2013 ve Ocak 2018 tarihleri arasında, üç merkezde, sağ ventrikül çıkım yoluna transkateter yoldan stent yerleştirilen toplam 38 hasta (20 erkek, 18 kadın; medyan yaş 51 gün; dağılım 3 gün-9 ay) retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, kardiyak patolojileri, anjiyografi işlem ve klinik izlem verileri kaydedildi.

Bulgular: Tanılar Fallot tetralojisi (n=27), çift çıkışlı sağ ventrikül (n=8), kompleks doğumsal kalp hastalığı (n=2) ve Ebstein anomalisi (n=1) idi. Stent yerleştirme sırasında medyan ağırlık 3.5 (dağılım, 2-10) kg idi. Beş olguda genetik anormallikler mevcuttu. İşlem öncesi medyan oksijen satürasyonu %63 (dağılım, %44-80) ve medyan işlem süresi 60 (dağılım, 25-120) dk. idi. Akut işlem başarısı %87 idi. Takip döneminde stent daralması nedeniyle yedi hastaya tekrar girişim uygulandı. Takip döneminde, yedi olgu kaybedildi. Hastaların 26"sına mortalite olmaksızın tam düzeltme ameliyatı yapıldı. Yirmi iki hastada transanüler yama kullanılırken, iki hastada kapak koruyucu tam düzeltme ve iki hastada çift yönlü Glenn operasyonu gerçekleştirildi.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımıza göre, sağ ventrikül çıkım yoluna stent yerleştirilmesi, özellikle morbidite nedeni ile tam düzeltme ameliyatı yapılamayan olgularda akla gelmesi gereken bir palyasyon çeşididir.

Keywords : Infant, yenidoğan, palyasyon, sağ ventrikül çıkım yolu, stent
Viewed : 3924
Downloaded : 707