ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Miksoma eksizyonunda robotik yardımlı endoskopik ve sternotomi yaklaşımlarının karşılaştırılması: Tek merkez deneyimi
Ersin Kadiroğulları1, Burak Onan1, Ünal Aydın1, Serdar Başgöze1, Onur Şen1
1Department of Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19278
Amaç: Bu çalışmada, kardiyak miksoma eksizyonu yapılan hastalarda konvansiyonel medyan sternotomi yaklaşımına kıyasla robotik yardımlı endoskopik cerrahiye ilişkin tek merkez deneyimimiz sunuldu.

Çalışma planı: Ocak 2011 - Eylül 2019 tarihleri arasında izole kardiyak miksoma tanısı doğrulanmış olan toplam 46 hasta (24 erkek, 22 kadın; ort. yaş 54.1±12.5 yıl; dağılım, 25-79 yıl) bu çalışmaya alındı. Hastalar robotik yardımlı cerrahi yapılanlar (n=16) ve konvansiyonel medyan sternotomi yapılanlar (n=30) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Klinik özellikler, cerrahi ve ameliyat sonrası sonuçlar karşılaştırıldı. Sağ veya sol-taraflı tümörlere robotik yaklaşım ve ameliyat sonrası ağrı skorları da incelendi.

Bulgular: Mortalite veya majör komplikasyon görülmedi. Robotik işlemlerde sternotomiye dönüş gerekmedi. Ortalama kardiyopulmoner baypas ve aortik kros klemp süreleri, medyan sternotomi grubunda anlamlı olarak daha kısaydı (her ikisi için p=0.001). Ortalama ventilasyon süresi ve hastanede kalış süresi, sternotomi grubuna kıyasla, robotik cerrahi grubunda anlamlı olarak daha kısaydı (sırasıyla p=0.043 ve p=0.048). Ameliyat sonrası ortalama kan kaybı miktarı ve transfüzyon oranı, robotik cerrahi hastalarında anlamlı olarak daha az idi (sırasıyla p=0.001 ve p=0.022). Ameliyat sonrası ortalama ağrı skorları, robotik cerrahi yapılan hastalarda anlamlı olarak daha düşüktü (p=0.022).

Sonuç: Konvansiyonel medyan sternotomiye kıyasla, robotik yardımlı endoskopik cerrahi, kardiyak miksoma eksizyonunda daha kısa hastanede kalış süresi, daha az ağrı ve daha az miktarda kan ürünü kullanımının yanı sıra, daha olumlu kozmetik sonuçlar ile birlikte, güvenle ve etkin olarak uygulanabilir.

Keywords : Kardiyak miksoma, eksizyon, minimal invaziv kardiyak cerrahi, robotik cerrahi
Viewed : 3824
Downloaded : 700