ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
ÖZOFAGUS KARSİNOMU NEDENİYLE CERRAHİ TEDAVİ UYGULADIĞIMIZ 55 OLGUNUN ANALİZİ
Serdar HAN, Koray DURAL, Ünal SAKINCI, Erkan YILDIRIM, Neslihan ULAŞAN, Hamidiye SAYGIN
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, ANKARA
Özofagus karsinomu geç semptom vermesi, teşhisin genellikle ileri devrelerde konulabilmesi, erken lemfatik yayılım yapması ve multisentrisite özelliği nedeniyle tedavisinde zorluklar yaşanan bir hastalıktır. Kliniğimizde 1990 - 2000 yılları arasında özofagus karsinomu tanısı alarak cerrahi tedavi uyguladığımız 55 olguyu retrospektif olarak inceledik.

Materyal ve Metod:
Bütün olgulara preoperatif olarak rutin hematolojik ve biokimyasal tetkikleri ile beraber baryumlu özofagus-mide pasaj grafisi, toraks tomografisi, abdominal ultrasonografisi ve rijit özofagoskopi yapıldı. Tetkik sonuçlarına göre girişim planlandı. Postoperatif hastalar takip edilip morbidite, mortalite ve yaşam süreleri değerlendirildi.

Olgularımızın 16’sı kadın (%30), 39’u erkek (%70) idi. En küçük olgumuz 18, en yaşlı olgumuz ise 76 yaşında erkek (ortalama yaş 52 ± 1) olgu idi.

Olgularımızda görülen en sık semptom disfaji (%95) ve kilo kaybı (%30) idi. Olgularımızın histopatolojik incelemesinde 49 olgu (%90) yassı hücreli, 6 olgu (%10) adeno hücreli karsinomdu. Olgularımızın çoğunda karsinom özofagusun orta 1 / 3 (%45), alt 1 / 3 (%38), üst 1 / 3 (%7) ve kardiada (%10) yerleşim göstermekteydi.

Olgularımızın 20 tanesinde laparatomi + sağ torakotomi + distal özofajektomi + özofagogastrostomi uygulandı. Olgularımızın 18 tanesinde sol torakofrenolaparatomi + distal özofajektomi + proksimal gastrektomi + özofagogastrostomi uygulandı. Dört olguya da laparatomi + total özofajektomi + total larenjektomi + radikal boyun diseksiyonu + orofaringogastrostomi uygulandı. Olgularımızın çoğunda replasman için mide kullanıldı. Bir hastamıza da daha önce peptik ulcus nedeniyle mide opere edildiğinden laparatomi + sağ torakotomi + özofagojejunostomi uygulandı. Hastalarımızdan biri postoperatif 7. günde MI nedeniyle kaybedildi. İki hastamızda fistül gelişti. Postoperatif takip edilebilen hastalarda yaşam süresi ortalama 15 ay bulundu.

Keywords : Özofagus karsinomu, cerrahi, Esophagus carcinoma, surgery
Viewed : 12118
Downloaded : 4112