ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Farklı uzunluklardaki femoropopliteal stent içi restenozun ilaç salgılayan balon ile tedavisi
Berkan Özpak1, Mustafa Çağdaş Çayır2
1Department of Cardiovascular Surgery, Bandırma State Hospital, Balıkesir, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Pamukkale University, Faculty of Medicine, Denizli, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18980
Amaç: Bu çalışmada femoropopliteal stent içi restenozun ilaç salgılayan balon ile tedavisinin bir yıllık sonuçları sunuldu.

Çalışma planı: Ağustos 2013 - Ekim 2017 tarihleri arasında femoropopliteal stent içi restenoz nedeniyle ilaç salgılayan stentleme yapılan toplam 62 hasta (48 erkek, 14 kadın; ort. yaş 64.2±9.1 yıl; dağılım, 54-81 yıl) çalışmaya alındı. Hastalar stentlerdeki darlığın daralma uzunluğuna göre üç gruba ayrıldı. Grup 1/Sınıf 1 (n=17): stent uzunluğunda <1/2 oranında daralma; Grup 2/Sınıf 2 (n=22): stent uzunluğunda >1/2 oranında daralma, total oklüzyon yok ve Grup 3/Sınıf 3 (n=23): total oklüzyon. Stent içi restenoz, ilaç salgılayan balon tedavisi ile tedavi edildi.

Bulgular: Stent içi restenoz açısından tüm sınıflar arasında anlamlı bir fark vardı. Stenozun uzunluğu stent içi restenozun bir öngördürücüsü idi. Ortalama stent uzunluğu Grup 1?de 107.7±24.6 mm, Grup 2?de 164.6±17.9 mm ve Grup 3?te 180±19.3 mm idi. Tıkanık olmayan stent içi restenoz için balon anjiyoplasti sonrası birinci yılda restenoz oranı Grup 1?de %47.1, Grup 2?de %86.4 ve Grup 3"te %95.7 idi. Tedavinin başarısız olduğu beş femoropopliteal baypas yapıldı. Hiçbir hastaya amputasyon gerekmedi.

Sonuç: Femoropopliteal arteriyel stentlerdeki stent içi restenoz uzunluğu, ilaç salgılayan balon ile yeniden akış sağlandığında, tekrarlayan stenozun önemli bir öngördürücüsüdür.

Keywords : İlaç salınımlı balon, stent içi restenoz, periferik arter hastalığı
Viewed : 3655
Downloaded : 659