ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İşlem süresinin pediatrik kardiyak kateterizasyon sırasındaki komplikasyon riski üzerine etkisi
Kübra Evren Şahin1, Timur Meşe2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Dr. Behçet Uz Child Disease and Pediatric Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department of Pediatric Cardiology, University of Health Sciences, Dr. Behçet Uz Child Disease and Pediatric Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19057
Amaç: Bu çalışmada çocuk hastalarda kardiyak kateterizasyon işlemlerinin neden olduğu advers olayların sıklığı ve ilişkili risk faktörleri değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2009 and Ocak 2012 tarihleri arasında kardiyak kateterizasyon laboratuvarımızda kalp kateterizasyonu yapılan toplam 599 çocuk hasta (320 erkek, 279 kız; ort. yaş 5.4±4.7 yıl; dağılım, 1 gün-21 yıl) retrospektif olarak incelendi. İşlem süresi, anestezi yönetimi, Amerikan Anesteziyoloji Derneği sınıfı ve Pediatrik Kateterizasyon Risk Skoru ve işleme bağlı ciddi advers olaylar dahil olmak üzere hastaların demografik ve klinik verileri kaydedildi.

Bulgular: İşleme bağlı ciddi advers olay insidansı, %9.18 idi. Ciddi advers olaylar ile ilişkili muhtemel risk faktörleri; girişimsel kardiyak kateterizasyon, Pediatrik Kateterizasyon Risk Skoru"nun yüksek olması, havayolu kontrolü için endotrakeal tüp kullanılması ve uzun işlem süresi olarak belirlendi.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, uzun süreli kateterizasyonun işleme bağlı ciddi advers olaylar için muhtemel bir risk faktörü olduğunu ve işlem süresinin Pediatrik Kateterizasyon Risk Skoru skorlama sistemine bir değişken olarak dahil edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Keywords : Advers olay, kardiyak kateterizasyon, doğuştan kalp hastalığı
Viewed : 3533
Downloaded : 667