ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Primer yüzeyel venöz yetmezliğin dağılım paternlerinin belirlenmesinde gizli sınıf analizi
Nurten Andaç Baltacıoğlu1, Derya Türeli2
1Department of Radiology, VKV Amerikan Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Radiology, Marmara University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19144
Amaç: Bu çalışmada Doppler haritalama sonuçlarına göre gizli sınıf analizine dayanarak, alt ekstremitenin kronik venöz hastalığının spesifik segmental dağılım paternleri belirlendi.

Çalışma planı: Çalışmaya Eylül 2009 - Ağustos 2018 tarihleri arasında Doppler incelemesi için yönlendirilen daha önce tedavi edilmemiş, kronik venöz hastalığı olan 1,218 hastanın (536 erkek, 682 kadın; ort. yaş 45.4 yıl; dağılım, 21-87 yıl) toplam 1,871 alt ekstremitesi alındı. Alt ekstremitenin geri akışlı yüzeyel ven segmentleri 10 farklı anatomik lokasyonda haritalandı ve veri tabanına kaydedildi: safenofemoral kavşak ve proksimal büyük safen ven, orta ve distal kalça büyük safen ven, ön ve arka aksesuar safen venler, proksimal ve distal kalf büyük safen ven, safenopopliteal kavşak ve proksimal büyük safen ven, distal küçük safen ven ve Giacomini veni dahil olmak üzere intersafen venler. Tekrarlı incelemeler hariç tutuldu. Kronik venöz hastalığının muhtemel anatomik dağılım paternlerini belirlemek için gizli sınıf analizi uygulandı.

Bulgular: Bayes bilgi kriterleri, geri akışlı segment dağılımına uyan üç gizli sınıf modeli ortaya çıkardı: %58.2"si (n=1089) safenofemoral kavşak dahil diz üstü büyük safen ven segmentleri (patern 1); %29.3"ü (n=548) diz altı büyük safen ven segmentleri (patern 2) ve %12.5"i (n=234) küçük safen ven segmentleri ve Giacomini veni dahil olmak üzere intersafen venler (patern 3). Kronik venöz hastalık dağılım paternleri arasında yaş veya cinsiyete özgü farklılıklar izlenmedi.

Sonuç: Gizli sınıf analizi, çalışılan popülasyon içerisinde daha önce görülmemiş alt grupları belirleyerek, kronik venöz hastalığın geri akış paternlerinin sınıflandırılmasında yeni bir yaklaşım sunmaktadır. Gizli sınıfların belirlenmesi, venöz geri akışın farkı patofizyolojik temellerinin anlaşılmasını ve girişimler için daha uygun planlama yapılmasını sağlayabilir.

Keywords : Kronik venöz hastalık, gizli sınıf analizi, venöz yetmezlik, venöz reflü
Viewed : 3314
Downloaded : 609