ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Büyük bronkoplevral fistüllerde cerrahi dışı bir seçenek: Bronkoskopik konik stent uygulaması
İsmail Ağababaoğlu1, Hasan Ersöz2, Özgür Ömer Yıldız3, Gökçen Şimşek4, Selim Yavuz Sanioğlu5, Nurettin Karaoğlanoğlu3
1Department of Thoracic Surgery, Yıldırım Beyazıt University, Yenimahalle Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Katip Çelebi University, Medicine Faculty, Izmir, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Yıldırım Beyazıt University, Medicine Faculty, Ankara, Turkey
4Department of Thoracic Surgery, Dokuz Eylül University, Medicine Faculty, Izmir, Turkey
5Department of Biostatistics, Yıldırım Beyazıt University, Medicine Faculty, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18884
Amaç: Bu çalışmada, büyük fistüllerin tedavisinde açık cerrahi yaklaşımı ve endobronşiyal konik stent uygulamasının sonuçları karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Aralık 2004 - Nisan 2016 tarihleri arasında, ≥8 mm çapında bronkoplevral fistülü olan ve güdüğün interkostal kas flebi ile desteklendiği konvansiyonel açık cerrahi veya endobronşiyal ultra-fleks genişleyebilen stentleme yapılan toplam 36 hasta (34 erkek, 2 kadın; ort. yaş 59.6±8.1 yıl; dağılım, 40-72 yıl) retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri, hastanede yatış süresi, toraks dren süresi ve erken mortalite dahil olmak üzere ameliyat verileri ve sağkalım verileri kaydedildi.

Bulgular: Ortalama hastanede yatış süresi, bronkoskopi grubu için 17.4±4.5 gün ve invaziv cerrahi grubu için 22.5±6.7 gün idi (p=0.026). Toraks drenlerinin çıkarılmasına kadar geçen medyan süre bronkoskopi grubu için 15 (dağılım, 10-30) gün ve invaziv cerrahi grubu için 26 (dağılım, 14-55) gün idi (p=0.027). İki yaklaşımın erken mortalite oranı, bronkoskopik yaklaşım lehine idi (χ2=7.058; p=0.008). İki yıllık sağkalım oranı, bronkoskopi grubunda %76.47 (n=13) ve cerrahi grubunda %70 (n=7) idi. İki grup arasında sağkalım oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (χ2=0.132; p=0.716).

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, bronkoskopik yaklaşımın, belirli hastalarda ampiyemin eşlik ettiği ≥8 mm çapındaki fistüllerin tedavi algoritmasında ilk seçenek olabileceğini göstermektedir.

Keywords : Bronkoplevral fistül, konik stent, pnömonektomi, rijit bronkoskopi
Viewed : 1143
Downloaded : 266