ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Cerrahi olarak tedavi edilen patolojik Evre IIIa küçük hücreli dışı akciğer kanserinin prognostik faktörlerinin belirlenmesi
Muhammet Sayan1, Elgun Valiyev1, Merve Satır Türk1, Aynur Baş1, Ali Çelik1, İsmail Cüneyt Kurul1, Olgun Kadir Arıbaş1, Abdullah İrfan Taştepe1
1Department of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18824
Amaç: Bu çalışmada, Evre IIIA küçük hücreli dışı akciğer kanserinin prognostik faktörleri belirlendi ve bu hastalık evresine ait alt gruplar arasında genel sağkalım ve hastalıksız sağkalım açısından anlamlı bir fark olup olmadığı araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2010 - Aralık 2018 tarihleri arasında küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeniyle kliniğimizde ameliyat edilen ve patolojik evresi IIIA olarak raporlanan toplam 144 hasta (125 erkek, 19 kadın; medyan yaş 60 yıl; dağılım, 41-80 yıl) çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri, histopatolojik tanıları, kitlenin pozitron emisyon tomografibilgisayarlı tomografide standart tutulum değeri, tümör çapı, cerrahi türü, lenf nodu metastazı durumu, viseral plevral invazyonu ve genel ve hastalıksız sağkalım oranları dahil olmak üzere veriler kaydedildi.

Bulgular: Medyan sağkalım 39 (dağılım, 27.8-46.1) ay ve beş yıllık genel sağkalım oranı %28 idi. Ortalama tümör çapı 4.3±2.7 cm idi. Medyan hastalıksız sağkalım 37 (dağılım, 28.1-48.6) ay ve beş yıllık hastalıksız sağkalım oranı %26.9 idi. Çok değişkenli analizde genel sağkalım ve hastalıksız sağkalım T2N2M0 alt grubunda, diğer alt gruplara kıyasla, anlamlı düzeyde daha kötü idi. Sağkalımın diğer kötü prognostik faktörleri tümörün standart tutulum değeri, pnömonektomi ve skuamöz hücreli karsinom ve adenokarsinom haricindeki histopatolojik alt tipler idi. Parietal plevra invazyonu, daha kötü hastalıksız sağkalım oranları ile anlamlı düzeyde ilişkili idi.

Sonuç: Sonuçlarımız heterojen bir akciğer kanseri evresinde tümör histopatolojisi, lenf nodu invazyonu ve cerrahi türü ile oluşturulan alt gruplar arasında anlamlı sağkalım farkları olabileceğini göstermiştir.

Keywords : Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, patolojik evre IIIA, sağkalım, tümör/nodül/metastaz
Viewed : 3782
Downloaded : 671