ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Özofagus leiomyomunun cerrahi tedavisinde klinik sonuçlar: 13 olgunun geriye dönük değerlendirilmesi
İrfan Yalçınkaya1, İlhan Ocakcıoğlu2, İlyas Tuncer3
1Department of Thoracic Surgery, Health Science University, Süreyyapaşa Chest Disease and Chest Surgery, Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Health Science University, Sancaktepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Gastroenterology, Medeniyet University, Göztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18889
Amaç: Bu çalışmada, özofagus leiomyomlarının enükleasyonu sonrasında cerrahi sonuçlar değerlendirildi ve video yardımlı torakoskopik cerrahinin uygulanabilirliği sunuldu.

Çalışma planı: Nisan 2007 - Haziran 2019 tarihleri arasında özofagus leiomyomu nedeniyle açık veya torakoskopik cerrahi uygulanan 13 hastanın (8 erkek, 5 kadın; ort yaş 45.9 yıl; dağılım 30-69 yıl) tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, mevcut semptomlar, semptomların süresi, tümörlerin büyüklüğü ve yerleşim yeri, tanı yöntemleri, cerrahi yöntemler, açık cerrahiye dönme, morbidite ve mortalite, taburculuk zamanı ve takip dönemi açısından değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların dördüne torakotomi ve dokuzuna video yardımlı torakoskopik cerrahi uygulandı. Beş hastada torakoskopi ile enükleasyon başarılı bir şekilde tamamlandı. Dört hastada torakotomiye dönülmesi gerekti. Ameliyat sonrası erken dönemde bu dört hastanın ikisinde komplikasyon gelişti ve yeniden torakotomi uygulandı. Bir hasta (multipl) dışında hastaların tümünde soliter leiomyom tespit edildi. Tümörlerin ortalama büyüklüğü 68.4 mm idi. Takip süresinde yalnızca bir hastada komplikasyon gelişti ve hastaların hiçbirinde nüks gözlenmedi.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız özofagus leiomyomun belirli hastalarda torakoskopik enükleasyonunun güvenli, uygulanabilir ve etkili bir yöntem olduğunu ve işlem sırasında herhangi bir nedene bağlı olarak kolaylıkla açık cerrahiye dönülebileceğini göstermektedir.

Keywords : Enükleasyon, özofagus leiomyomu, minimal invaziv cerrahi, video yardımlı torakoskopik cerrahi
Viewed : 2875
Downloaded : 483