ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol ventrikül destek cihazı yerleştirilmesinden sonra artmış mortalite ve düşük zorlu vital kapasite yüzdesi arasındaki ilişki
Pervin Korkmaz Ekren1, Pelin Öztürk2, Serkan Ertugay2, Ali Özdil3, Sanem Nalbantgil4, Çağatay Engin2, Tahir Yağdı2, Mustafa Özbaran2
1Department of Chest Diseases, Ege University Medical Faculty, Izmir, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Ege University Medical Faculty, Izmir, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Ege University Medical Faculty, Izmir, Turkey
4Department of Cardiology, Ege University Medical Faculty, Izmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19768
Amaç: Bu çalışmada, sol ventrikül destek cihazı yerleştirilen hastalarda ameliyat öncesi dönemde ölçülen düşük zorlu vital kapasite yüzdesinin 28 günlük mortalite üzerindeki etkisi incelendi.

Çalışma planı: Aralık 2010 - Ocak 2016 arasında, HeartWare? ile sol ventrikül destek cihazı yerleştirilen toplam 131 hasta (111 erkek, 20 kadın; median yaş 54 yıl; dağılım, 47-59 yıl) retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar solunum fonksiyon test sonuçlarına göre, zorlu vital kapasitesi yüzdesi ?%60 (n=113) ve <%60 (n=18) olmak üzere iki gruba ayrıldı. İki grup laboratuvar ve klinik özellikler ile ameliyat sonrası komplikasyonlar açısından karşılaştırıldı. Ameliyat sonrası 28 günlük mortalite için risk faktörleri analiz edildi.

Bulgular: Ameliyat öncesi ve ameliyat sırası özellikler sol ventrikül diyastol sonu çapı dışında iki grupta da benzerdi. Düşük zorlu vital kapasite yüzdesi olan grupta 28 güne kadar ventilatörsüz gün sayısı daha kısa (p=0.046) ve yoğun bakım ünitesinde kalış süresi daha uzun (p=0.011) idi. Bu grupta 28 günlük mortalite oranı da daha yüksek idi (sırasıyla %9.7"ye kıyasla %22.2; p=0.12). Kalp ameliyatı öyküsü (olasılık oranı: 4.40; %95 güven aralığı 1.19-16.20; p=0.026) ve cihaz yerleştirme sırasında triküspit kapak tamiri (olasılık oranı: 5.30; %95 güven aralığı 1.33-21.00; p=0.018) mortalitenin bağımsız risk faktörleri olarak bulundu. Çok değişkenli analizde <%60 zorlu vital kapasite ile mortalite arasında ilişki saptanmadı (olasılık oranı: 3.96; %95 güven aralığı 0.95-16.43; p=0.058).

Sonuç: Zorlu vital kapasite yüzdesi düşük olan hastalarda, yoğun bakım ünitesinde kalış süresi ve mekanik ventilasyon süresi daha uzun olabilmektedir. Her ne kadar 28 günlük mortalite ile düşük zorlu vital kapasite yüzdesi arasında anlamlı bir ilişki olmasa da, 28 günlük mortalite riski bu grupta daha yüksek olabilir. Bu nedenle, bu hastalar sol ventrikül destek cihazı ameliyatından önce dikkatle değerlendirilmelidir.

Keywords : Komplikasyon, kalp yetmezliği; kalp destek cihazı; mortalite, solunum fonksiyon testi
Viewed : 929
Downloaded : 307