ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Nativ arteriyovenöz fistül trombozlarında farmakomekanik ve cerrahi girişimlerin kıyaslanması
Ebuzer Aydın1, Mehmet Şenel Bademci1, Cemal Kocaaslan1
1Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul Medeniyet University, Göztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19565
Amaç: Bu çalışmada nativ arteriyovenöz fistül trombozunda farmakomekanik trombektomi ile açık cerrahi trombektominin başarı ve açıklık oranları karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2016 - Aralık 2018 tarihleri arasında nativ arteriyovenöz fistül trombozu olan toplam 96 hasta (56 erkek, 40 kadın; ort. yaş 61±11.7 yıl; dağılım, 26-82 yıl) geriye dönük olarak incelendi. Hastalar farmakomekanik trombektomi (n=42) ve açık cerrahi trombektomi (n=54) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Altı ve 12. ayda primer başarısızlık oranı ve primer açıklık oranı kaydedildi.

Bulgular: Farmakomekanik trombektomi grubundaki 42 hastadan, 41"ine (%98) ek girişim yapıldı ve dört hastada (%10) primer başarısızlık izlendi. Açık cerrahi grupta 15 hastada (%28) primer başarısızlık görüldü. Altı ve 12. ayda primer açıklık oranları, cerrahi gruba kıyasla, farmakomekanik grupta anlamlı düzeyde daha yüksek idi (sırasıyla, %67"ye kıyasla %85 ve %55"e kıyasla %78; p<0.05).

Sonuç: Nativ arteriyovenöz fistül trombozunda farmakomekanik trombektomi işlemi, açık cerrahi trombektomiye kıyasla, daha yüksek primer açıklık oranı sağlar.

Keywords : Arteriyovenöz fistül, endovasküler girişim, tromboz
Viewed : 704
Downloaded : 224