ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akdeniz popülasyonunda aortoiliyak tıkayıcı hastalıkta sarkopeninin etkisi
António Pereira-Neves1,2,3, Daniela Barros3, João Rocha-Neves1,2,3, Luís Duarte-Gamas2,3, Marina Dias-Neto2,3, Alfredo Cerqueira3, José Vidoedo4, José Teixeira2,3
1Department of Biomedicine, Unit of Anatomy, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Portugal
2Department of Phisiology and Surgery, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Portugal
3Department of Angiology and Vascular Surgery, Centro Hospitalar Universitário de São João, EPE, Porto, Portugal
4Department of Angiology and Vascular Surgery, Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE, Penafiel, Portugal
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.20146
Amaç: Bu çalışmada yaygın aortoiliyak perifer arter hastalığı olan hastalarda kardiyovasküler ve serebrovasküler sonlanım noktalarında morfometrik öngördürücüler olarak psoas kas alanı ve psoas kas dansitesinin doğrulanması amaçlandı.

Çalışma planı: Ocak 2013 - Temmuz 2019 tarihleri arasında Portekiz merkezli iki üçüncü basamak hastanede revaskülarizasyon yapılan Transatlantik Toplulukları Fikir Birliği tip D lezyonlu toplam 57 hasta (55 erkek, 2 kadın; ort. yaş 60±8.2 yıl; dağılım, 35-83 yıl) retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya revaskülarizasyon işleminden önce yakın zamanda (<6 ay) bilgisayarlı tomografi sonucu olan hastalar alındı. Her iki merkezde de, hastalara aortoiliyak periferik arter hastalığının açık ve endovasküler tamiri önerildi. Majör advers kardiyovasküler ve serebrovasküler olaylar ve majör advers ekstremite olayları değerlendirildi.

Bulgular: Medyan takip süresi 20 ay idi. Ortalama sağkalım oranı 30. günde %93±3.4 ve 48. ayda %62.7±8.6 idi. Bu popülasyonda tespit edilen ayırıcı eşik değerler, total psoas alanı için 2,175.8 mm2 ve psoas kas dansitesi için 51.75 Hounsfield unit idi. Bir yıllık sağkalım oranı (sırasıyla p=0.003 ve p=0.291) ve majör advers kardiyovasküler ve serebrovasküler olaylar (sırasıyla p=0.005 ve p=0.206) açısından, psoas kas dansitesine kıyasla, total psoas alanı için istatistiksel olarak anlamlı bir fark izlendi.

Sonuç: Total psoas alanı, bu hasta popülasyonunda sağkalım ve majör advers kardiyovasküler ve serebrovasküler olaylar için prognostik değere sahiptir.

Keywords : Aortoiliyak arteriyel tıkayıcı hastalık, majör advers kardiyovasküler ve serebrovasküler olay, majör advers ekstremite olayı, sarkopeni
Viewed : 733
Downloaded : 212