ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Video yardımlı torakoskopik cerrahi ile torakotomi yapılan hastaların erken dönem yaşam kalitelerinin karşılaştırılması
Levent Cansever1, Celal Buğra Sezen1, Onur Volkan Yaran1, Mehmet Ali Bedirhan1
1Department of Thoracic Surgery, University of Health Sciences, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19169
Amaç: Bu çalışmada torakotomiye kıyasla video yardımlı torakoskopik cerrahi yapılan hastaların erken dönem yaşam kaliteleri karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Mart 2018 - Mart 2019 tarihleri arasında hastanemizde video yardımlı torakoskopik cerrahi veya torakotomi yapılan toplam 96 hasta (58 erkek, 38 kadın; ort. yaş 58.4±11.7 yıl; dağılım, 18-80 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri ve eşlik eden hastalıkları kaydedildi. Cerrahi sonrası birinci ayda hastaların yaşam kalitesi Kısa Form-36 KF-36 sağlık anketi ile değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların 43'ü (%44.8) video yardımlı torakoskopik cerrahi ve 53'ü (%55.2) torakotomi ile tedavi edildi. Video yardımlı torakoskopik cerrahi sonrasında dokuz (%20.9)hastada ve torakotomi sonrasında 12 (%22.6) hastada komplikasyon gelişti (p=0.840). Cerrahi sonrası birinci ayda, video yardımlı torakoskopik cerrahi grubundaki hastaların yaşam kalitesi, torakotomi grubundaki hastalara kıyasla, daha iyi idi (p<0.05).

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, torakotomi ile tedavi edilen hastalara kıyasla, video yardımlı torakoskopik cerrahi yapılan hastalarda hem iyileşmenin hem de erken dönem yaşam kalitesinin daha iyi olduğunu göstermektedir.

Keywords : Yaşam kalitesi, göğüs cerrahisi, video yardımlı torakoskopik cerrahi
Viewed : 687
Downloaded : 251