ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer kanseri için lobektomi sonrası solunum fizyoterapisi akciğer komplikasyonlarında etkili midir?
Hüseyin Ulaş Çınar1, Hale Kefeli Çelik2, Burçin Çelik3, Cengizhan Doğan4
1Department of Thoracic Surgery, Medicana International Hospital, Samsun, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Ondokuz Mayıs University Medical Faculty, Samsun, Turkey
4Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Medicana International Hospital, Samsun, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19693
Amaç: Bu çalışmada, akciğer kanseri nedeniyle lobektomi sonrasında ameliyat sonrası solunum fizyoterapi programının akciğer komplikasyonları, hastanede kalış süresi ve hastane maliyeti üzerindeki etkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Haziran 2014 - Aralık 2019 tarihleri arasında akciğer kanseri nedeniyle torakotomi ile elektif lobektomi yapılan toplam 90 hasta (75 erkek, 15 kadın; ort. yaş 63.1±10.4 yıl; dağılım, 30-82 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastalar standart ameliyat sonrası bakım verilen Grup S (n=50) ve standart bakıma ek olarak ameliyat sonrası solunum fizyoterapisi verilen Grup P (n=40) olarak iki gruba ayrıldı. Her iki grup, ameliyat sonrası akciğer komplikasyonları, 30 günlük mortalite, hastane kalış süresi ve hastane maliyeti açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Grupların ameliyat öncesi ve cerrahi özellikleri benzerdi. Grup S"ye kıyasla, Grup P"nin ameliyat sonrası akciğer komplikasyonlarının insidansı daha düşüktü (sırasıyla, %38"e karşın %10; p=0.002). Medyan hastanede kalış süresi Grup P"de altı (dağılım, 4-12) gün ve Grup S"de yedi (dağılım, 4-40) gün idi (p=0.001). Grup P"deki hastaların ilaç maliyeti (sırasıyla 1.211.46"ya karşın 639.70 Türk Lirası; p=0.001) ve toplam hastane maliyeti (sırasıyla, 3.778.68"e karşın 2.031.10 Türk Lirası; p=0.001) anlamlı düzeyde daha düşüktü. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde solunum fizyoterapisinin ameliyat sonrası akciğer komplikasyonlarının gelişimi üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğu izlendi (olasılık oranı =0.063, %95 güven aralığı: 0.010-0.401, p=0.003).

Sonuç: Solunum egzersizlerine odaklanan yoğun bir fizyoterapi programı, akciğer kanseri için lobektomi uygulanan hastalarda ameliyat sonrası akciğer komplikasyonlarının gelişme riskini azaltan, maliyet etkin bir uygulamadır.

Keywords : Komplikasyon, maliyet, lobektomi, akciğer kanseri, solunum fizyoterapisi
Viewed : 3954
Downloaded : 683