ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Robot yardımlı lobektomi ve tamamen portal robotik lobektomi karşılaştırması: Aradaki fark nedir?
Murat Akkuş1, Yunus Seyrek1
1Department of Thoracic Surgery, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19436
Amaç: Bu çalışmada, robot yardımlı lobektomi ve tamamen portal robotik lobektomi karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2014 - Aralık 2019 tarihleri arasında kliniğimizde robotik anatomik akciğer rezeksiyonu yapılan toplam 41 hasta (10 erkek, 31 kadın; medyan yaş 62 yıl; dağılım, 50-68 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastalar ardışık olarak iki gruba ayrıldı: ilk 20 (%48.8) hastaya robot yardımlı lobektomi ile akciğer rezeksiyonu uygulanır iken, sonraki 21 (%51.2) hastaya dört kollu tamamen portal robotik lobektomi ile akciğer rezeksiyonu uygulandı. Hastaların yaşı, cinsiyeti, tanısı, cerrahi tipi ve süresi, açık cerrahiye dönme oranı ve hastanede yatış süreleri kaydedildi. Ameliyat süresi, robotun hastaya bağlanma süresi, konsol süresi ve insizyonların kapatılma süreleri de her hasta için kaydedildi.

Bulgular: İki grup arasında yaş, cinsiyet, eşlik eden hastalıklar, komplikasyonlar, hastanede yatış süresi, yeterli lenf nodu örneklemesi veya tümör büyüklüğü ve tarafı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi (p>0.05). Ancak, dört kollu tamamen portal robotik lobektomi yapılan hastalarda ortalama konsol ve ameliyat süreleri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha kısa idi (p=0.001).

Sonuç: Dört kollu tamamen portal robotik lobektominin avantajı, her ne kadar ameliyat süresini kısaltsa da, görecelidir. Deneyimlerimize göre, bu teknik, karbon dioksit pompalanması robotik akciğer rezeksiyonu yeterli alan sağladığından, yetersiz akciğer sönmesinin olduğu durumlarda tercih edilebilir.

Keywords : yardımlı lobektomi, robotik akciğer rezeksiyonu
Viewed : 666
Downloaded : 212