ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aort Kapak Cerrahisinde Antegrad Komponentsiz Devamlı Retrograd İzotermik Kan Kardiyoplejisi Uygulaması
Mustafa GÜLER, Esat AKINCI, Bahadır DAĞLAR, Kaan KIRALİ, Ercan EREN, Mehmet BALKANAY, Turan BERKİ, Ali GÜRBÜZ, Cevat YAKUT
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İSTANBUL
Bu çalışmada elektif şartlarda izole aort kapak replasmanı planlanan, benzer özellikte 40 vaka çalışma grubu olarak seçildi. Bunlardan 20 tanesine (grup I) intraoperatif miyokardiyal koruma yöntemi olarak kliniğimize özel olan antegrad komponentsiz devamlı retrograd izotermik kan kardiyoplejisi, diğer 20 olguya ise (grup II) hipotermik şartlarda indüksiyonda hipotermik kristalloid, idame olarakda intermittant hipotermik kan kardiyoplejisi antegrad olarak uygulandı.Her iki grup hemodinamik ve klinik olarak değerlendirildi.

Perioperatif özellikler olarak kardiyopulmoner bypass zamanı, aortik kross klemp zamanı ve arrest zamanı ortalama değerleri gruplar arasında fark göstermiyordu.Grup I'deki hasta ısısı ve kardiyopleji volümü değerleri grup II'ye göre anlamlı olarak yüksek bulundu [Hasta ısısı (°C): grup I: 31.2±2.52, grup II 28.3±1.72, p<0.05. Kardiyopleji volümü (1).: grup I: 6.5±1.98, Grup II 1.6±0.43 ,p<0,05].

Her iki grupta anestezik indüksiyon sonrası (grup Ia,IIa), ve postoperatif 18. saatte (grup Ib, IIb) ölçülen hemodinamik parametrelerdeki değişimlerden kardiyak index ve sağ ventrikül stroke work indeks değerleri iki grup arasında fark göstermezken (p>0.05) stroke indeks ve sol ventrikül stroke work indeks değerlerindeki değişimler Grup I lehine anlamlı bulunmuştur (P<0.05). Postoperatif özelliklerden aortik kross klemp sonrası spontan sinüs ritmi grup I'de 18 hastada (%90) grup II'de ise 12 hastada (%60) oluştu (p<0.05). İnotrop ihtiyacı, düşük kalp debisi, atriyal aritmi, ventriküler aritmi iki grup arasında anlamlı fark göstermiyordu.

Sonuç olarak, aort kapak cerrahisi uygulanan özellikle hipertrofik sol ventriküllü vakalarda antegrad komponentsiz devamlı retrograd izotermik kan kardiyoplejisi uygulamasını güvenli ve etkin bir miyokardiyal koruma yöntemi olarak görmekteyiz.

Keywords : miyokart koruması, retrograd,kardiyopleji, aort kapak replasmanı , myocardial protection, retrograde cardioplegia, aortic valve replacement
Viewed : 14079
Downloaded : 3194