ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pnömotoraks başlangıcı ile meteorolojik parametreler ve hava kirliliği arasındaki ilişki
Osman Yakşi1, Alp Özel2, Mehmet Ünal1, Fatma Öztürk3, Ali Kılıçgün1
1Department of Thoracic Surgery, Bolu Abant İzzet Baysal University Faculty of Medicine, Bolu, Turkey
2Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Bolu Abant İzzet Baysal University Faculty of Health Sciences, Bolu, Turkey
3Department of Environmental Engineering, Bolu Abant İzzet Baysal University, Bolu, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.19610
Amaç: Bu çalışmada Türkiye"nin Bolu bölgesindeki meteorolojik parametreler ve hava kirletici partikül konsantrasyonlarının spontan pnömotoraks insidansı ile olan muhtemel ilişkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2015 - Şubat 2019 tarihleri arasında spontan pnömotorakslı toplam 200 hasta (175 erkek, 25 kadın; ort. yaş 42.5±19.9 yıl; dağılım, 10-88 yıl) retrospektif olarak incelendi. Her gün için günlük ortalama sıcaklık, bağıl nem, rüzgar hızı, gerçek basınç ve günlük toplam yağış dahil olmak üzere standart hava parametreleri ve hava kirleticilerinin konsantrasyonu (PM10 ve SO2) kaydedildi.

Bulgular: Çalışma süresince 178 günde spontan pnömotorakslı 200 olgu vardı. Spontan pnömotoraks olgularında gün sayısı, toplam gün sayısının %11.8'ini (1504 gün) temsil ediyordu. Çalışmada, spontan pnömotoraks olgusu olan günlerin %76.9"u kümelendirildi. Tüm meteorolojik (sıcaklık, nem, basınç, rüzgar hızı ve yağış) ve hava kirliliği parametreleri (PM10 v e SO2) sırasıyla 1438 gün (%95.61) ve 853 gün (%56.71) için mevcuttu. Spontan pnömotoraks ile hava sıcaklığı (r=-0.094, p=0.001) ve hava kirliliği arasında anlamlı bir ilişki vardı (PM10, r=-0.080, p=0.020; SO2, r=-0.067, p=0.045).

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız spontan pnömotoraks ile hava sıcaklığı ve hava kirliliği arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bir halk sağlığı sorunu olan hava kirliliğinin önlenmesi, spontan pnömotoraksta azalmaya yol açabilir.

Keywords : Hava kirliliği, meteoroloji, pnömotoraks, göğüs cerrahisi
Viewed : 731
Downloaded : 288