ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğerin metastatik tümörlerinde intraoperatif bimanuel palpasyonun etkinliği
Bülent Mustafa Yenigün1, Cabir Yüksel1, Yusuf Kahya1, Fulden Görgüner1, Ayşe Çoruh Gürsoy2, Gökhan Kocaman1, Murat Özkan1, Serkan Enon1, Ayten Kayı Cangır1
1Department of Thoracic Surgery, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Radyology, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.20429
Amaç: Bu çalışmada torakotomi yapılan hastalarda nodül sayısının tespit edilmesinde toraks bilgisayarlı tomografi ile intraoperatif bimanuel palpasyonun etkinliği karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2011 - Ocak 2019 tarihleri arasında hastamizde akciğer metastazektomisi uygulanan toplam 157 hasta (63 erkek, 94 kadın; ort. yaş: 46.6±11.2 yıl; dağılım, 13-77 yıl) retrospektif olarak incelendi. Toraks bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilen metastatik nodüller, intraoperatif palpasyon ile tespit edilen nodüller ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Toplam 157 hastaya 226 kas koruyucu torakotomi yapıldı. Ameliyat öncesi toraks bilgisayarlı tomografi ve ameliyat arasında geçen zaman 3 ila 24 gün idi. Bilateral akciğer metastazı veya yeniden metastazektomi nedeniyle 41 hastaya (%26) iki kez, sekiz hastaya (%5) üç kez ve dört hastaya (%2.5) dört kez kas koruyucu torakotomi ile metastazektomi uygulandı. Toraks bilgisayarlı tomografi ile 476 metastatik nodül tespit edilirken, intraoperatif olarak 1218 nodül palpe edilip rezeke edildi. Bu nodüllerin 920"si patolojik açıdan malign olarak değerlendirildi.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız rezeksiyon sonrasında patolojik açıdan malign olarak bildirilen nodül sayısının, toraks bilgisayarlı tomografiye kıyasla, 1.9 kat daha fazla olduğunu gösterdi. Bu bulgu, intraoperatif bimanuel muayenenin, tam rezeksiyon olasılığını anlamlı düzeyde artırmakta olduğunu göstermektedir. Bu durum, intraoperatif bimanuel palpasyon olasılığının olmadığı torakoskopik metastazektomi ameliyatında daha dikkatli olunması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Keywords : Bilgisayarlı tomografi, intraoperatif bimanuel palpasyon, metastaz, göğüs cerrahisi
Viewed : 2503
Downloaded : 500