ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sağ kalan kalp nakil alıcısında COVID-19: Türkiye"den ilk olgu
Güle Çınar1, Cahit Sarıcaoğlu2, Bahadır İnan2, İrem Dinçer3, Mehmet Çakıcı2, Tamer Sayın3, Alpay Azap1, Ahmet Rüçhan Akar2
1Department of Infectious Diseases and clinical Microbiology, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey
3Department of Cardiology, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.20291
Oldukça bulaşıcı ve hızla yayılan herhangi bir hastalık, bağışıklığı zayıflamış solid organ nakli alıcıları için başlıca endişe kaynağıdır. Bu savunmasız popülasyonda klinik hastalık spektrumu, tedavi yöntemleri ve COVID-19 sonuçlarına ilişkin veriler yetersizdir ve halen ampirik düzeyde kalmaktadır. Bu yazıda, iki gün boyunca ateş, postnazal akıntı ve miyalji ile başvuran bir kalp nakli alıcısında Türkiye"deki ilk COVID-19 olgusu sunuldu. Akciğer tutulumu olasılığı, toraks bilgisayarlı tomografisi ile dışlandı. Stabil seyreden vital bulgulara rağmen, immünsüpresif tedavi yoğunluğu azaltıldı ve hasta derhal evde izolasyona alındı. Ayrıca başlangıçta her 12 saatte bir 200 mg olmak üzere beş gün süreyle hidroksiklorokine başlandı. Nazofarengeal sürüntü örneğinde COVID-19 için gerçek zamanlı revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyon testinin pozitifliği doğrulmasından sonra, hasta hastaneye yatırıldı. Günde iki kez 1600 mg favipiravir yükleme dozundan sonra, beş gün süreyle her 12 saatte bir 600 mg favipiravir verildi. Hasta, 23 günlük hastane izolasyonu ve tedaviden sonra şifa ile taburcu edildi. Sonuç olarak, kalp nakli geçirmiş bir alıcının COVID-19 hastalığı mücadelesinde günlük elektrokardiyografi, günlük portatif ekokardiyografi, miyokard hasarının belirleyicileri ve oksimetre ile satürasyon takipleri tedavi süreçlerini etkileyebilir. COVID-19 ile enfekte olan solid organ nakli alıcılarında tedavi protokollerinin eksikliği ve immünsüpresyonun koruyucu etkisine ilişkin çelişkiler, evrensel ve güncel bir tartışma gerektirmektedir.
Keywords : COVID-19; kalp nakli; immün yetmezlikli
Viewed : 2935
Downloaded : 502