ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Tünelli brakiyal venöz hemodiyaliz kateter yerleştirmesinin orta dönem sonuçları: 21 hasta ile tek merkezli deneyimimiz
Emced Khalil
1Department of Cardiovascular Surgery, Ordu University Training and Research Hospital, Ordu, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.20398
Amaç: Bu çalışmada diğer vasküler erişim bölgelerinden kateter yerleştirme işlemine uygun olmayan hastalarda brakiyel venden kalıcı hemodiyaliz kateter yerleştirilmesinin güvenliliği ve etkinliği değerlendirildi.

Çalışma planı: Şubat 2019-Şubat 2020 tarihleri arasında brakiyel venden kalıcı hemodiyaliz kateteri yerleştirilen toplam 21 hasta (6 erkek, 18 kadın; ort. yaş: 54.4±11.3 yıl; dağılım, 48-77 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastaların tümüne ultrason eşliğinde ve lokal anestezi ile brakiyel venöz tünelli kateter yerleştirme işlemi yapıldı. Kateter yerleştirilmesinden önce ve altı ay sonra transtorasik ekokardiyografi çekildi. Takibin altıncı ayında kateterin primer açıklık oranı, kateter trombozu ve kateter enfeksiyonları gibi kalıcı hemodiyaliz kateteri ile ilişkili muhtemel komplikasyonlar ve tüm nedenlere bağlı mortalite oranları kaydedildi.

Bulgular: Sekiz hastada kateterin çıkarılması gerekti (n=5 kateter trombozu, n=2 kateter enfeksiyonu ve n=1 büyük hematom). Altıncı ayda geriye kalan 13 hastada (%62) kateterler açıktı. Bir hastada bakteriyel pnömoniye bağlı mortalite izlendi. Hastaların hiçbirinde hemotoraks veya pnömonotoraks gibi yaşamı tehdit eden komplikasyonlar ve nörolojik hasar görülmedi.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, hemodiyaliz için brakiyel venöz tünelli kateter yerleştirilmesinin, son dönem böbrek hastalığı olan hastalarda, juguler veya subklavyen venlerden yapılan kateter yerleştirilmesine güvenli ve geçerli bir alternatif olabileceğini göstermektedir.

Keywords : Brakiyel ven, kateter, hemodiyaliz, tünelli
Viewed : 499
Downloaded : 248