ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Endovasküler alt ekstremite arteriyel girişimleri için planlama, uygulama ve eğitimde 3D baskının değerlendirilmesi
Hakan Göçer1, Ahmet Barış Durukan2, Osman Tunç3, Erdinç Naser4, Hasan Alper Gürbüz5, Ercan Ertuğrul6
1Department of Cardiology, Medical Park Uşak Hospital, Uşak, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Medical Park Uşak Hospital, Uşak, Turkey
3BTECH Company, METU Technocity, Ankara, Turkey
4Department of Cardiovascular Surgery, Afyon Park Hospital, Afyon, Turkey
5Department of Cardiovascular Surgery, Memorial Ankara Hospital, Ankara, Turkey
6Department of Cardiology, Medical Park İzmir Hospital, Izmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.20478
Amaç: Bu çalışmada alt ekstremite arteriyel girişimlerde işlem öncesi planlama, uygulama ve eğitimde 3D baskılı fiziksel ve dijital anatomik modellerin potansiyel rolü araştırıldı.

Çalışma planı: Şubat 2016-Nisan 2019 tarihleri arasında yüzeyel femoral arter balon anjiyoplasti uygulanan toplam 16 hasta (9 erkek, 7 kadın; ort. yaş: 72.1±1.5 yıl; dağılım, 69-75 yıl) vasküler erişim bölgesi tercihi ve balon boyutlandırma açısından retrospektif olarak incelendi. Tanı için kullanılan işlem öncesi bilgisayarlı tomografi volümetrik görüntüleri değerlendirildi ve 3D baskı ile modellendi. Balon ve yerleştirme yerlerinin büyüklüğü ve darlığın şiddetine ilişkin işlemsel ve 3D tabanlı veriler karşılaştırıldı.

Bulgular: 3D modellerden manuel olarak alınan ölçümler ve yazılımın bölümleme görüntüleri benzerdi (p>0.05). Her ikisi de, kullanılan balonların gerçek boyutundan daha küçüktü (p<0.001). Darlık şiddeti, manuel ve yazılım yöntemleri ile benzer olup, her ikisi de bildirilen kantitatif anjiyografik ölçümlerden anlamlı düzeyde daha düşüktü (p<0.001). Model 3D baskılı fiziksel modellerde steril olmayan uygulama ile simüle edildiğinde, beş hastada (%31.2) vasküler erişim bölgesi tercihi değiştirildi. Model ile çalışırken sekiz hastada tel ve kateter seçimi farklılaştı.

Sonuç: Alt ekstremite arteriyel işlemlerinin 3D modellerle planlanması ve uygulanması operatöre bağlı değişkenleri azaltabilir, gereksiz girişimleri önleyebilir, endotel hasarını azaltabilir ve işlem başarısını artırabilir. 3D baskılı modeller tıp uzmanları için eğitim amaçlı kullanılabilir.

Keywords : Anjioplasti, balon, MIMICS yazılımı, periferik arter hastalığı, baskı, üç boyutlu
Viewed : 516
Downloaded : 251