ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Doğumsal kalp cerrahisi yapılan hastalarda ameliyat sonrası erken dönem aritmiler
Erkut Öztürk1, Hasan Candaş Kafalı1, İbrahim Cansaran Tanıdır1, Gülhan Tunca Şahin1, İsmihan Selen Onan2, Sertaç Haydin2, Alper Güzeltaş1, Yakup Ergül1
1Department of Pediatric Cardiology, University of Health Sciences, Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences, Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.20366
Amaç: Bu çalışmada, doğumsal kalp cerrahisi yapılan çocuklarda ameliyat sonrası erken dönemdeki aritmiler değerlendirildi.

Çalışma planı: Aralık 2018-Kasım 2019 tarihleri arasında doğumsal kalp defektleri nedeniyle kalp cerrahisi yapılan toplam 670 pediatrik hasta (355 erkek, 315 kız; medyan yaş: 4 ay; dağılım, 1 gün ila 18 yıl) çalışmaya alındı. Ameliyat sonrası aritmilerin oranı, tanısı, muhtemel risk faktörleri ve tedavi stratejileri değerlendirildi. Ameliyat sonrası aritmi gelişiminin anlamlı faktörlerini tespit etmek için çok değişkenli regresyon analizi kullanıldı.

Bulgular: Elli dört hastada (%8.1) taşiaritmi saptanmış olup, en sık gözlenen aritmi junctional ektopik taşikardi idi. Junctional ektopik taşikardi hastalarının 25/38"inde (%66) medikal tedavi gerekti. Hastaların 18"ine amiodaron, beşine deksmedetomidin ve ikisine flekainid + amiodaron başlandı. Otuz hastada (%4.5) değişik derecelerde atriyoventriküler blok gözlendi. On iki hastaya hastane yatışı sırasında kalıcı kalp pili takıldı. Ameliyat sırasında 1 yaş altı olmak, yüksek inotrop skoru, uzun ameliyat süresi ve yüksek Aristotole skorları ameliyat sonrası erken dönemde aritminin bağımsız risk faktörleri idi (p<0.05). Ameliyat sonrası erken dönemde aritmi ile en fazla ilişkili ameliyatlar sol ventrikül çıkım yolu (6/20, %30), komplet atriyoventriküler septal defekt (13/53, %24) ve Fallot tetralojisi ameliyatları (20/134, %14) idi.

Sonuç: Kardiyak aritmiler, çocuklarda doğumsal kalp cerrahi sonrası erken dönemde sık görülür. Farklı cerrahi işlemlere göre aritmi tanısı ve sıklığı değişebilmektedir.

Keywords : Aritmi, çocuk, doğumsal kalp cerrahisi, yoğun bakım
Viewed : 3121
Downloaded : 809