ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İzole koroner arter baypas greftleme sonrası postkardiyotomi nötrofil/lenfosit oranı ve trombosit sayısı arasındaki ilişkinin erken dönem majör advers olaylar üzerine etkisi
Mustafa Abanoz1, Mesut Engin2
1Department of Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences, Şanlıurfa Mehmet Akif Inan Training and Research Hospital, Şanlıurfa, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences, Bursa Yüksek Ihtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.20873
Amaç: Bu çalışmada, koroner arter baypas greftleme sonrasında majör advers olayları öngörmede postkardiyotomi nötrofil, lenfosit ve trombosit sayısının rolü araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2015 - Ocak 2020 tarihleri arasında kardiyopulmoner baypas ile izole koroner arter baypas greftleme yapılan toplam 373 hasta (257 erkek, 116 kadın; ort. yaş: 63 yıl; dağılım, 33-85 yıl) retrospektif olarak incelendi. Ameliyat sonrası majör advers olay gelişmeyen hastalar Grup 1'e alınırken, gelişen hastalar Grup 2?ye dahil edildi. Ameliyat öncesi nötrofil/lenfosit oranı, postkardiyotomi nötrofil/lenfosit oranı, ameliyat sonrası birinci gün nötrofil/lenfosit oranı ve nötrofil/lenfosit x trombosit oranı hesaplandı.

Bulgular: Grup 2?de ameliyat öncesi nötrofil sayıları, C reaktif protein değerleri, nötrofil/lenfosit oranı, toplam perfüzyon süresi ve yoğun bakım ünitesinde ve hastanede kalış süresi anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla, p=0.019, p=0.028, p<0.001, p=0.027, p<0.001 ve p<0.001). Postkardiyotomi nötrofil, nötrofil/lenfosit oranı ve nötrofil/lenfosit x trombosit oranı ile ameliyat sonrası birinci gün beyaz kan hücre sayısı, nötrofil, C-reaktif protein, nötrofil/lenfosit oranı ve nötrofil/lenfosit x trombosit oranı Grup 2"de anlamlı olarak yüksek idi (sırasıyla, p=0.004, p<0.001, p<0.001, p=0.019, p=0.003, p=0.001, p<0.001 ve p=0.041). Grup 2"de postkardiyotomi trombosit ve lenfosit sayısı ve ameliyat sonrası ilk gün lenfosit sayıları ise anlamlı olarak daha düşüktü (sırasıyla, p<0.001, p=0.007 ve p=0.009).

Sonuç: Postkardiyotomi nötrofil/lenfosit oranı ve nötrofil/ lenfosit x t rombosit o ranı k olaylıkla u laşılabilir v e u cuz h emogram parametrelerinden olup, koroner arter baypas greftleme yapılan hastalarda majör advers olayları öngörmede daha değerli olabilir.

Keywords : Koroner arter baypas greftleme, ekstrakorporeal dolaşım, enflamasyon, lökositler, nötrofil/lenfosit oranı, trombosit sayısı
Viewed : 480
Downloaded : 223