ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aktif kanseri olan ve kanser sonrası sağ kalanlarda transkateter aort kapak implantasyonunu takiben klinik sonuçlar
Bilge Duran Karaduman1, Hüseyin Ayhan1, Telat Keleş2, Engin Bozkurt3
1Department of Cardiology, Atılım University, Faculty of Medicine, Medicana International Ankara Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Cardiology, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Medicine, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Cardiology, Medicana International Ankara Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.20622
Amaç: Bu çalışmada, transkateter aort kapak implantasyonu yapılan aktif kanser veya kanser sonrası sağ kalan şiddetli semptomatik aort darlığı olan hastaların klinik özellikleri, ameliyat sırası ve orta dönem sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Aralık 2011 - Mart 2019 tarihleri arasında merkezimizde şiddetli semptomatik aort darlığı nedeniyle transkateter aort kapak implantasyonu yapılan toplam 550 hasta (248 erkek, 302 kadın; ort. yaş: 77.6±7.9 yıl; dağılım, 46 to 103 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastaların başlangıç demografik özellikleri, kanser türü, laboratuvar verileri, işlem ve sonuç verileri toplandı. Primer sonuç ölçümü, 30. günde ve maksimum takip süresine kadar her altı ayda bir tüm nedenlere bağlı mortalite idi. Takipler işlem sonrası 30. gün, altıncı ay ve 12. aylarda ve sonrasında yıllık olarak yapıldı.

Bulgular: Hastaların 36"sında (%6.5) aktif (n=10) ya da kür sağlanmış kanser (n=26) tanısı mevcuttu. En sık görülen kanserler kolorektal (%16.6), prostat (%13.8), lösemi (%11.1) ve mesane (%11.1) kanserleri idi. İşlem sonrası komplikasyon oranları iki grup arasında benzerdi. Bir aylık takipte kanser grubunda ölüm görülmedi. Takip sırasında bir yıl içinde kardiyak dışı nedenlere bağlı yedi hasta kaybedildi. Birinci yılda ölüm oranının kanser hastalarında daha yüksek olmasına rağmen, istatistiksel anlamlılığa ulaşmadı (sırasıyla, %23.3"e kıyasla %11.6; p=0.061). Tahmini kümülatif sağkalım oranı, kanser olmayan grupta %71.0 ve kanser grubunda %58.3 idi. Çok değişkenli Cox regresyon analizinde, yaş, cinsiyet, vücut kütle indeksi ve atriyal fibrilasyona göre ayarlama yapıldıktan sonra, kanserin kümülatif mortalite ile bağımsız olarak ilişkili olduğu görüldü (p=0.008).

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, kanser olmayan hastalara kıyasla, aktif kanser hastaları ve kanser sonrası sağ kalanlarda transkateter aort kapak implantasyonunun benzer kısa dönem ve uzun dönem mortalite ve işleme bağlı komplikasyon oranları ile güvenli ve uygulanabilir olduğunu göstermektedir.

Keywords : Aort darlığı, kanser, kanser sonrası sağ kalanlar, transkateter aort kapak implantasyonu
Viewed : 418
Downloaded : 192