ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ameliyat öncesi lökosit sayısı ve lenfosit/monosit oranının lobektomi sonrası pnömoniyi öngörmedeki etkinliği
Murat Sarıçam
1Department of Thoracic Surgery, Namık Kemal University Faculty of Medicine, Tekirdag, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.19950
Amaç: Bu çalışmada, ameliyat öncesi lökosit sayısı ve lenfosit/ monosit oranı araştırıldı ve lobektomiyi takiben pnömoninin bilinen risk faktörleri incelendi.

Çalışma planı: Ocak 2005 - Mayıs 2018 tarihleri arasında, küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeniyle sağ alt lobektomi yapılan toplam 152 hasta (135 erkek, 17 kadın; ort. yaş: 61.9±7.5 yıl; dağılım: 45-73 yıl) retrospektif olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, ameliyat öncesi lökosit sayısı ve lenfosit/monosit oranı, sigara kullanımı, mevcut kronik hastalıklar, vücut kütle indeksi, akciğer kanserinin evresi, neoadjuvan kemoterapi uygulanması, cerrahi türü, ameliyat süresi, kan transfüzyonu ve ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde yatış dahil olmak üzere veriler kaydedildi.

Bulgular: Yirmi beş (%16.4) hastada ameliyat sonrası pnömoni gelişti. Ameliyat sonrası pnömoni gelişmesi açısından ameliyat öncesi yüksek lökosit sayısı ve lenfosit/monosit oranı, yoğun tütün kullanımı, uzun ameliyat süresi, kronik hastalık öyküsü, 30 kg/m2"nin üzerinde vücut kütle indeksi, ileri evre akciğer kanseri, neoadjuvan kemoterapi ve ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine yatış olan ileri yaş hastalar yüksek riskli idi. Cinsiyet, cerrahi türü (torakotomi veya torakoskopi) ve kan ürünü kullanımı açısından anlamlı fark yoktu. Ameliyat sonrası pnömoni gelişiminin öngörülmesinde, lenfosit/monosit oranının duyarlılığı %85.0 ve özgüllüğü %87.5 iken, lökosit sayısının duyarlılığı %72.5 ve özgüllüğü %77.5 idi.

Sonuç: Ameliyat öncesi lökosit sayısı ve lenfosit/monosit oranı, mevcut risk belirleme kriterlerine katkı sağlayarak, lobektomi sonrası pnömoni gelişimini öngörmede destekleyici kanıt sunmaktadır.

Keywords : Akciğer kanseri, lenfosit, monosit, pnömoni, ameliyat sonrası komplikasyonlar
Viewed : 435
Downloaded : 171