ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Malign plevral mezotelyomalı hastalarda 18F-florodeoksiglukoz pozitron emisyon tomografi/ bilgisayarlı tomografi parametrelerinin prognostik değeri
Bülent Mustafa Yenigün1, Yusuf Kahya1, Çiğdem Soydal2, Nihal Ata Tutkun3, Gökhan Kocaman1, Emre Muhammed Koçak1, Elgin Özkan2, Serpil Dizbay Sak4, Ayten Kayı Cangır1
1Department of Thoracic Surgery, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Nuclear Medicine, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey
3Department of Statics, Hacettepe University Faculty of Science, Ankara, Turkey
4Department of Medical Pathology, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.20432
Amaç: Bu çalışmada malign plevral mezotelyomalı hastalarda 18F-florodeoksiglukoz pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi parametrelerinin prognostik değeri araştırıldı.

Çalışma planı: Mart 2008 - Ocak 2018 tarihleri arasında tedavi öncesi evreleme için tüm vücut 18F-florodeoksiglukoz pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografisi çekilen malign plevral mezotelyomalı 65 hasta (34 erkek, 31 kadın; medyan yaş: 60 yıl; dağılım, 39-84 yıl) çalışmaya dahil edildi. Log-rank testi ve Cox regresyon analizi ile klinikopatolojik faktörler ve 18F-florodeoksiglukoz pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi parametreleri ve genel sağkalım arasındaki ilişkiler değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama takip süresi 13 (dağılım, 4-55) ay idi. Kaplan-Meier analizi, ortalama sağkalım süresinin 17±2.6 ay olduğu hesaplandı. Kümülatif iki ve beş yıllık sağkalım oranları sırasıyla %34.8 ve %7.8 idi. Tek değişkenli analizde ?60 yaş, sol hemitoraks tutulumu, ≥9.8 maksimum standardize tutulum değeri, c-T4 durumu, c-M1 durumu ve cerrahi uygulanmamasının genel sağkalım ile olumsuz ilişkili olduğu izlendi (p<0.05). Çok değişkenli analizde ≥60 yaş, sol hemitoraks tutulumu, ≥9.8 maksimum standardize tutulum değeri, c-M1 durumu ve ≥180.2 g total lezyon glikolizinin genel sağkalım ile negatif ilişkili olduğu izlendi (p<0.05).

Sonuç: 18F-florodeoksiglukoz pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografinin metabolik parametreleri, cerrahi yapılan veya kemoterapi gören malign plevral mezotelyomalı hastalarda prognostik bilgi sağlama potansiyeline sahiptir.

Keywords : Bilgisayarlı tomografi, malign mezotelyoma, pozitron emisyon tomografi, prognostik faktör, göğüs cerrahisi
Viewed : 257
Downloaded : 107