ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Benign endobronşiyal tümörlerin endobronşiyal tedavisi: 10 yıllık deneyimimiz
Demet Turan1, Mehmet Akif Özgül1, Ekrem Cengiz Seyhan1, Efsun Uğur Chousein1, Güler Özgül2, Erdoğan Çetinkaya1
1Department of Chest Disease, University of Health Sciences, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Chest Disease, University of Health Sciences, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.19488
Amaç: Bu çalışmada benign endobronşiyal tümörleri olan hastalarda endobronşiyal tedavinin güvenliliği, etkinliği, komplikasyonları ve uzun dönem sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Kasım 2010 - Eylül 2019 tarihleri arasında merkezimizde benign endobronşiyal tümör tanısı konulan toplam 53 hasta (39 erkek, 14 kadın; ort. yaş: 53.7 yıl; dağılım, 12-83 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri ve tedavi sonuçları dahil olmak üzere veriler değerlendirildi.

Bulgular: Bazı hastalarda kriyoterapi ile birlikte kullanılmakla birlikte, diyot lazer, argon plazma koagülasyonu ve elektrokoter ile tüm hastalarda tümör gerilemesi sağlandı. Beş hastada (%9) komplikasyon izlendi. Majör komplikasyonlar iki hastada atriyal fibrilasyon ve bir hastada mekanik ventilasyon gerektiren solunum yetmezliği idi. Minör komplikasyonlar ise, iki hastada minimal kanama idi. Yanıt 39 hastada (%74) çok iyi ve 12 hastada (%23) iyi idi. Endobronşiyal tedavi yöntemleri arasında kriyoterapi gerektiren rezidüel doku oluşumu açısından anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Beş yıllık sağkalım oranı %94 idi. Hastaların hiçbirinde endobronşiyal tedavi ile ilişkili mortalite izlenmedi.

Sonuç: Kriyoterapi ile birlikte veya olmaksızın, diyot lazer, elektrokoter ve argon plazma koagülasyonu dahil olmak üzere endobronşiyal tedavi yöntemleri, benign endobronşiyal tümörlerin tedavisinde etkili ve güvenlidir.

Keywords : Argon plazma koagülasyon, kriyoterapi, diyot lazer, endobronşiyal benign tümör, elektrokoter
Viewed : 447
Downloaded : 219