ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Arteriyel torasik çıkış sendromlu hastalarda cerrahi tedavi sonrası fonksiyonların QuickDASH ile değerlendirilmesi
Selçuk Köse1, Servet Özdemir1
1Department of Thoracic Surgery, Health Sciences University, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.19810
Amaç: Bu çalışmada, arteriyel torasik çıkış sendromlu hastalarda Hızlı Kol, Omuz ve El Sorunları Anketi"nin geçerliği ve güvenirliği incelendi.

Çalışma planı: Bu prospektif çalışmaya, Ocak 2015-Aralık 2018 tarihleri arasında arteriyel torasik çıkış sendromlu 106 hasta (15 erkek, 91 kadın; ort. yaş: 30.7±10.2 yıl; dağılım, 13-60 yıl) alındı. Ameliyattan önce ve altı ay sonra tüm hastalara anket uygulandı. Hastalar genel anestezi altında transaksiller veya supraklaviküler yaklaşım ile ameliyat edildi.

Bulgular: Anketin Cronbach alfa değeri 0.85 olarak bulundu ve ölçek iki faktörden oluşuyordu. Fonksiyonel durum alt ölçek puanlarında (p<0.001) ve fiziksel ağrı alt ölçek puanlarındaki (p<0.001) değişim, ameliyat öncesi ve ameliyat sonrasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı idi. Altıncı ayın sonunda, en az bir hafif güçlüğü olan hastaların %53"ünde, el, kol ve omuz ile ilgili şikayetler devam ediyordu.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımıza göre, bu anket arteriyel torasik çıkış sendromu hastalarda hastalık semptomlarını ölçmek ve izlemek için geçerli ve güvenilir bir araçtır.

Keywords : Arteriyel, torasik çıkış sendromu, QuickDASH anketi, güvenirlik, geçerlik
Viewed : 448
Downloaded : 209