ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Neonatoloji odaklı yoğun bakım modalitesi ile arteriyel switch ameliyatı yapılabilir mi?
Onur Doyurgan1, Fatih Özdemir1, Osman Akdeniz2, Ahmet Kuddusi İrdem1, Nilüfer Matur Okur3, Fikret Salık4, Bedri Aldudak2
1Department of Pediatric Cardiovascular Surgery, Health Sciences University, Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Diyarbakır, Turkey
2Department of Pediatric Cardiology, Health Sciences University, Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Diyarbakır, Turkey
3Department of Neonatology, Health Sciences University, Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Diyarbakır, Turkey
4Department of Anesthesiology and Reanimation, Health Sciences University, Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Diyarbakır, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.20309
Amaç: Bu çalışmada, Türkiye"nin doğum oranı ve bölgesel çatışmalar nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan sığınmacı sayısının yüksek olduğu bir bölgesinde, arteriyel switch ameliyatının ve neonatoloji odaklı yoğun bakım modalitesi ile perioperatif yönetiminin uygulanabilirliği incelendi.

Çalışma planı: Aralık 2017 - Haziran 2020 tarihleri arasında büyük arter transpozisyonu tanısı konan ve arteriyel switch ameliyatı yapılan toplam 57 hasta (48 erkek, 9 kadın; medyan yaş: 12.2 gün, dağılım, 2-50 gün) retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalar ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemde yenidoğan yoğun bakım ünitesinde neonatoloji uzmanı tarafından izlendi.

Bulgular: Hastaların 38"inde (%66.7) intakt ventriküler septum, 16"sında (%28.1) ventriküler septal defekt, ikisinde (%3.5) aort koarktasyonu ve birinde (%1.7) Taussig-Bing anomalisi vardı. On dört hastada (%24.5) koroner arter anomalisi mevcuttu. Yoğun bakım ünitesinde en sık görülen komplikasyonlar yedi hastada (%12.3) periton diyalizi gerektiren böbrek yetmezliği, altı hastada (%10.5) supraventriküler taşiaritmi idi ve sekiz hastada (%14) göğüs açık olarak ameliyattan çıkıldı. Medyan yoğun bakım ünitesinde kalış süresi 13.8 gün (dağılım, 9-25) gün ve medyan hastanede kalış süresi 24.5 (dağılım, 16-47) gün idi. Tüm hastalar için genel mortalite oranı %12.3 (n=7) olarak bulundu. Medyan takip süresi 8.2 ay idi. Takip edilen hastaların beşinde (%8.7) pulmoner kapak peak Doppler gradiyenti ≥36 mmHg saptandı ve bu hastalar medikal tedavi verilerek izlendi. Hiçbir hastada yeniden ameliyat veya yeniden girişim gerekmedi.

Sonuç: Arteriyel switch ameliyatı gibi yenidoğanın kompleks kalp ameliyatları sonrası yoğun bakım takibinin, çocuk kardiyolojisi ve çocuk kalp cerrahisinin de desteklediği neonatoloji odaklı yoğun bakım modalitesi ile kabul edilebilir bir mortalite ve morbidite oranı ile yapılabileceği kanaatindeyiz.

Keywords : Arteriyel switch ameliyatı, COVID-19, yoğun bakım, mülteci, pandemi
Viewed : 2375
Downloaded : 1124