ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Arterleri Normal Olan Hastalarda Angina Pektoris Nedenleri Üstüne Bir Araştırma
Saide AYTEKİN, Vedat AYTEKİN, Deniz GÜZELSOY, Muzaffer ÖZTÜRK,Cem’i Demiroğlu
İstanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitisü, İstanbul
Kliniğimize göğüs ağrısı nedeniyle başvuran, ve yapılan koroner anjiografide koroner arterleri normal bulunan 19 hastanın klinik ve laboratuar özellikleri retrospektif olarak incelendi. Yaşları 24-65 arasında değişen (ort: 42±10) hastaların 64’ü (%59) erkek, 4’i (%41) kadındı.

Hastaların anamnez, klinik ve laboratuar özelliklerinin birlikte analizi yapıldığında 76 (%70) hastada göğüs ağrısına neden olabilecek koroner dışı hastalıklar tesbit edildi.

Hastaların 8’inde (%7) peptik ülser, 2’sinde (%2) hiatus hernisi, 2’sinde (%2) geçirilmiş kolesistektomi, 3’ünde (%3) miyalji, 5’inde (%5) servikal artroz, 4’ünde (%4) geçirilmiş akciğer tüberkülozuna bağlı sekel, 2’sinde (%2) geçirilmiş plörezi, 2’sinde (%2) geçirilmiş pnömektomi, 1’inde (%1) kalsifik aort stenozu, 11’inde (%10) kardiyomiyopati, 24’ünde (%22) hipertansiyon vardı. 33 (%30) hastada ise göğüs ağrısına yol açabilecek herhangi bir hastalık ya da neden saptanmadı.

Sonuç olarak koroner anjiografi yapılmadan önce koroner dışı göğüs ağrısı yapabilecek nedenlerin daha ayrıntılı araştırılmasının, gereksiz koroner anjiografi yapılmasının neden olacağı zaman ve ekonomik kaybın önlenmesi açısından oldukça yararlı olacağı kanısına varılmıştır.

Viewed : 20819
Downloaded : 4436