ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Doğumsal aort kapak darlığında balon ve cerrahi valvuloplasti sonuçları: 19 yıllık, tek merkezli, retrospektif çalışma
Kahraman Yakut1, Niyazi Kürşad Tokel1, Birgül Varan1, İlkay Erdoğan1, Murat Özkan2
1Department of Child Health and Diseases, Division of Pediatric Cardiology, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2021.20564
Amaç: Bu çalışmada, doğumsal aort kapak darlığı olan çocuk hastalarda aort balon valvuloplasti ve cerrahi aort valvuloplastinin başarısı, komplikasyonları ve uzun dönem sonuçları karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Mart 2000 - Ekim 2019 tarihleri arasında 198 çocukta (135 erkek, 63 kadın; ort yaş: 57.4±62.6 yıl; dağılım, 0.03 to 219 yıl) 238"i balon valvuloplasti ve 29"u cerrahi valvuloplasti olmak üzere toplam 267 işlem retrospektif olarak incelendi. Hastane kayıtları, ekokardiyografi görüntüleri, kateterizasyon verileri, anjiyografi görüntüleri ve ameliyat verileri değerlendirildi.

Bulgular: Balon valvuloplasti öncesi 73 hastada aort yetersizliği hafif düzeyde idi ve hastaların hiçbirinde orta ila şiddetli aort yetersizliği yoktu. Cerrahi valvuloplastiye kıyasla, balon valvuloplasti sonrası aort yetersizliğindeki artış oranı anlamlı düzeyde yüksekti (p=0.012). Balon valvuloplasti uygulanan hastalarda ortalama 46±45.6 ay süreyle tekrar girişim gerekmez iken, bu süre cerrahi valvuloplasti uygulanan hastalarda anlamlı düzeyde daha uzundu (ortalama: 80.5±53.9 ay) (p=0.018). Genel başarısızlık oranı %8 idi. Orta ila şiddetli aort yetersizliği, balon valvuloplastiye bağlı erken dönemde görülen en önemli komplikasyon idi (%13). Cerrahi valvuloplastilerin tümü başarılı idi. Balon valvuloplasti sonrasında ortalama hastanede kalış süresi, cerrahi valvuloplastiye kıyasla anlamlı düzeyde daha kısa idi (p=0.026). Takiplerine devam eden 168 hastanın 78"inde (%47), tekrar girişimsel veya cerrahi müdahaleye gerek duyulmadı.

Sonuç: Aort balon valvuloplasti, güvenli bir şekilde tekrarlanabilir ve sternotomi ihtiyacı olmaksızın aort kapak darlığını ortadan kaldırabilir. Cerrahi valvuloplasti ise, aort balon valvuloplastiden beklenen yararın elde edilemediği hastalarda başarılı bir şekilde uygulanabilir.

Keywords : Aortic balloon valvuloplasty, aortic valve stenosis, complication, surgical aortic valvuloplasty
Viewed : 2538
Downloaded : 1037